KRONIKK

Molde Næringsforum: På tide med reform?

Terje Tovan vil ha endringer.

Terje Tovan mener Molde Næringsforum er moden for reformer. I bakgrunnen styreleder Olav Gjerland.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

I vedtektene til MNF finner vi bl.a. følgende sentrale bestemmelser:

- Foreningen skal ledes av et bredt sammensatt styre med 10 medlemmer, hvorav 2 plasser er forbeholdt ordfører og rådmann i Molde kommune.

- Det skal tilstrebes at styresammensetningen for øvrig avspeiler medlemsmassen best mulig.

- Styret skal fungere som et kontaktforum mellom Molde kommune og næringslivet.

- Foreningen vil også være et høringsorgan for Molde kommune i næringslivssaker.

Medlemmene velges for 2 år av gangen, og på årsmøtet fredag den 5. mai ble hele forrige periodes styre gjenvalgt.  Figuren øverst i artikkelen viser hvordan de mer enn 200 medlemsbedriftene fordeler seg prosentvis på de ulike bransjene (blå søyler), og hvordan styret faktisk er sammensatt (røde søyler).  Det er ikke samsvar mellom vedtektenes bestemmelser og de faktiske forhold, og slik har det vært lenge.  Jeg tok opp denne saken under årsmøtet. Mandag 8.mai spør RB valgkomiteens leder Terje Dyrseth hva han synes om styrets sammensetning. Han svarer slik:

- «Jeg synes den er god. Vi har en god fordeling mellom kvinner og menn og mellom store og små bedrifter».


– Utfordring å finne folk

Leder av valgkomiteen, Terje Dyrseth, oppfatter ikke at det er kamp om styreplassene.


Ikke bare er han fornøyd med den åpenbare skjevfordelingen bransjemessig, men også med kjønnsfordelingen (2 av 10 styremedlemmer er kvinner).   Hvordan kan Dyrseth forsvare en slik fordeling? Molde Kommune har en tydelig definert rolle i MNF og er den største økonomiske bidragsyteren.  I offentlige styrer og utvalg er vi pålagt kjønnsbalanse, og det er påfallende at ikke kommunens representanter i styret har påpekt misforholdene. Dette er direkte pinlig både for MNF, for kommunen og for hele distriktets næringsliv.

Terje Dyrseth opplever at det er vanskelig å få folk til å stille opp til styreverv i MNF.  Det kan ha sine årsaker.  MNF er et forum der et fåtall personer utøver stor dominans, og som tidvis tar tydelige offentlige standpunkter i saker som er kontroversielle både blant medlemmene og folk flest.  På «årsmøtet» var det satt av 20 minutter (!) til behandling av årsmøtesaker inklusive valg.  Det legges ikke opp til diskusjon på noe punkt.  Det er ikke kultur for å involvere medlemmene i MNF, og det er noe mange medlemmer har merket seg for lenge siden. Da undertegnede ba om ordet og inntok talerstolen var det tydelig titting på klokken og småtripping fra både daglig leder og styreleder.  For den som måtte synes at jeg virket irritert, så ligger årsaken i disse forhold.


– Samsvarer ikke med vedtektene

Terje Tovan tok under årsmøtet til Molde Næringsforum opp styrets sammensetning.


Når foreningens ledelse i tillegg fronter politiske saker som et flertall av medlemmene er imot, så skaper det ytterligere distanse til disse.  I saken om Møreaksen (MA) har MNF vært ekstremt aktiv. For å sjekke medlemmenes oppfatning ringte RB i januar lederne av 30 medlemsbedrifter, og det var bare 10 som var erklærte tilhengere av Møreaksen.  En profesjonell meningsmåling dokumenterte dessuten at flertallet i befolkningen var imot. Så kom en helsides annonse i Aftenposten til fordel for den merkelige konstruksjonen Hafast/Møreaksen. Britt Flo uttalte at det var «massiv» oppslutning fra medlemmene om å få sin logo i annonsen, og at det var mange som ikke fikk plass. 

Mon det! Det var 70 logoer totalt, 53 av disse var fra Sunnmøre.  Av de 17 fra vårt distrikt var to aksjonærer i MA (MNF og Istad), 3 av logoene tilhørte sfæren til Erik Berg (styreleder i MA), 3 var fra Midsund og 2 fra Aukra.  Da gjenstår 7 bedrifter som alle har særinteresser i saken.  Regelrett manipulering, kaller jeg dette. Det tjener ikke verken MNF eller Molde kommune sitt omdømme at MNF opptrer på en slik måte.  Jeg kontaktes regelmessig av medlemmer som er sterkt imot MA, deriblant eiere av store bedrifter i ulike bransjer.  Men de vil ikke ta belastningen ved å legge seg ut med MNF sitt styre der det bla sitter en ordfører, en rådmann, to banksjefer og mektige industriledere.  Det er fullt forståelig, mange av medlemmene har et forretningsforhold til disse. Det illustrerer samtidig et etisk dilemma som foreningens ledelse ikke ser ut til å forholde seg til.

At kommunen har styrerepresentasjon er naturlig i lys av dens vedtektsfestede rolle.  Men det sitter også to lokale banksjefer fra banker som hvert å gir store økonomiske bidrag til MNF i styret. De utgjør 4,2 % av medlemsmassen, men har 20 % av styreplassene i MNF.  Hva tenker bankenes styrer om signalene dette sender til aksjonærer, marked og kunder?

I MNF er det bransjer som nesten ikke er representert, til tross for at de utgjør en betydelig del av kommunens næringsliv.  Handelsstanden er et eksempel på dette.  Et næringsforum bør dessuten ha en daglig ledelse som er ansatt på åremål - ikke en administrerende direktør slik man har i MNF.  Daglig leder har nå vært ansatt i sin stilling i 15 år, og styreleder i 5 år.  Foreningen har 2 ansatte inklusive daglig leder og neste års lønnsbudsjett er på rett under 2 millioner kroner.  Det er oppsiktsvekkende høyt.  Når foreningen nå skal utvides til Nesset og Midsund, må vedtektene uansett forandres.  Da bør det samtidig innarbeides en bestemmelse om at den daglige ledelsen skal ansettes på åremål.  Det er alle tjent med.  Den nåværende lederen er sikkert en sterk kandidat, men vil da eventuelt få en ansettelsesform som foreningen og dens medlemmer er tjent med.

Transparens, likestilling, samarbeid og fellesskap bør være parolen.

Terje Tovan, medlem i Molde Næringsforum

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook