LESERINNLEGG

Bruk av media i rettssaker

«En ganske utilslørt oppfordring til «gatas parlament» og lokale medier om å påvirke rettsapparatet»
Leserinnlegg

Kristiansund kommune har en rettssak gående mot Helse Midt-Norge og helseministeren. I den forbindelse kommer kommuneadvokaten med noen oppfordringer på kommunens nettside.

Her oppfordres innbyggerne til å i størst mulig grad debattere/diskutere saken gjennom forskjellige media for å bidra til at vedtaket oppheves: "Ved på denne måten å sette seg inn i saken og deretter i størst mulig grad debattere/diskutere saken gjennom forskjellige media kan den enkelte innbygger på best mulig måte bidra til at vedtaket oppheves." Kommuneadvokaten mener åpenbart at jo mer befolkningen forstår av denne saken, jo vanskeligere blir det for regjeringen ikke å gjøre om beslutningen.

Dette er en ganske utilslørt oppfordring til «gatas parlament» og lokale medier om å påvirke rettsapparatet, og bruke disse til å tvinge helseforetakene og helseministeren til å gjøre om sin beslutning. Men hvorfor skulle de endre sin beslutning – samtlige faglige analyser utført av eksterne eksperter på oppdrag av direktør Eidsvik og HMR konkluderte jo alle med at Hjelset var beste lokalisering av fellessykehuset!

La oss ta kommuneadvokaten på ordet, og opplyse befolkningen om dette faglige grunnlaget for beslutningene. Her er link til analysen fra Oslo Economics, en analyse Eidsvik ikke nevnte med ett eneste ord i sin Idefaserapport.

Om man ikke ønsker å lese hele rapporten fra Oslo Economics, kan Del 6 gjøre nytten som sammendrag: «Det har ikke vært vårt anliggende å finne fram til den beste politiske løsningen, men å vurdere hvilket alternativ som vurderes som mest egnet og mest bærekraftig over tid, basert på en rasjonell analyse av identifiserte samfunnskonsekvenser. Dette alternativet er, slik vi ser det, et akuttsykehus bynært Molde, med dagbehandling/poliklinikk i Kristiansund.» Dette var klar tale, som Eidsvik ikke formidlet videre i Idefaserapporten.

Tilgjengelighetsanalysene og transportanalysene ble utført av Asplan Viak. Her er det utført et hav av ulike beregninger, men de mest sentrale er den for fremtidig veinett og befolkning ved akuttsituasjoner, og tilsvarende for ordinære pasientreiser. Det ble utarbeidet slike analyser før vedtakene i 2012, og nye sommeren 2014. Da hadde imidlertid Eidsvik spesifisert forutsetninger som ikke holdt mål teoretisk, og jeg protesterte derfor mot metoden, som medførte et konstant pasientgrunnlag upåvirket av lokalisering. Korrigerte analyser måtte derfor utarbeides, men det ble kun gjort for ordinære pasientreiser. Her er link til de korrigerte analysene for ordinære pasientreiser.

Helseforetaket har fortsatt på sine nettsider flere linker til de utredningene som er feilaktige.

Og her er tilsvarende link til de opprinnelige analysene for akutte tilfeller.

For ordinære reisetider vil en ved å ta differansen mellom tabell 3 og tabell 5 ende opp med følgende resultat:

Med unntak av det første kvarteret, så vil det ved alle ordinære pasientreiser være flere som når sykehuset på Hjelset enn på Storbakken, totalt sett nesten 10.000 flere pasienter.

Når det gjelder utrykningstider er dataene entydig i favør Hjelset. Gjøres tilsvarende beregninger, denne gangen differansen mellom tabell 24 og 29, kolonnene for fellessykehuset, får en dette resultatet:

Hjelset når flest pasienter, og når de raskest i akutte situasjoner. Vi har altså entydig og total dominans i favør Hjelset når det gjelder utrykningstider.

Eidsvik fremstilte disse tallene som prosenter istedenfor pasienter i sin Idefaserapport. Siden pasientgrunnlaget for Storbakken er mindre enn for Hjelset, fremsto dermed tallene kunstig høye for hennes foretrukne alternativ lengst unna Ålesund. Samme manipulasjoner forsøker kommuneadvokaten i Kristiansund seg på i stevningen (punkt 3.6.2.2). Hvorvidt domstolen setter pris på den slags forsøk på juks er vel heller tvilsomt.

Eidsvik brukte i Idefaserapporten som argument for Storbakken at det ville gi færre pasienter med de lengste reisetidene. Imidlertid hadde Eidsvik utelatt sykehuset i Lillehammer fra tilgjengelighetsanalysene, dermed viser ikke tallene et komplett bilde av pasientgruppen med lange reisetider. Eidsvik var bekymret for pasientene fra Smøla som fikk lang reisetid til Hjelset, men ignorerte pasienter i Romsdal og Oppland som fikk tilsvarende lang reisetid til sitt nærmeste sykehus. Disse pasientene foretrekker Hjelset og velger ikke Storbakken, de velger isteden Ålesund eller Lillehammer. Da blir det selvsagt færre pasienter med lange reisetider til Storbakken, men altså ikke nødvendigvis så mange færre pasienter totalt med lange reisetider til nærmeste sykehus.

Det er dessuten urimelig å prioritere kortere reisetid for en liten gruppe pasienter som har lange reisetider, på bekostning av tusenvis av andre som vil få tilsvarende økning i sine reisetider. Forkjemperne for å bevare lokalsykehuset i Kristiansund peker på at jeg som bor sentralt i Molde har svært kort tid til sykehuset i sentrum av Molde, men vil få lenger tid til fellessykehuset på Hjelset. Selv om jeg likevel bor nære, vil denne økte tiden kunne være fatal i akuttsituasjoner påpekes det. Og mottoet til aksjonen er nettopp «nærhet redder liv». Det blir da meningsløst, på bekostning av tusenvis andre, å prioritere pasientene på Smøla, som har svært lang tid uansett om fellessykehuset legges til Storbakken eller Hjelset, hvis man samtidig argumenterer for at det i akutte tilfeller ofte er de første minuttene som er avgjørende. Figuren over lyver ikke: Hjelset når flest pasienter, og når de raskest, og vil derfor redde flest liv.

Medisinskfaglig ROS-vurdering ble utarbeidet av Norconsult: Også her rangeres Hjelset foran Storbakken. Her er konklusjonen (2A er fellessykehus bynært Molde, 3A/3B er midt mellom byene, og 2B er fellessykehus nær Kristiansund): «Basert på denne medisinskfaglige vurderingen har dermed analysegruppen konkludert med at vi anbefaler alternativene 2A samt 3A/3B som de beste til å håndtere de medisinske problemstillingene som er vurdert. Disse alternativene anses som likeverdige i forhold til risiko for evnen til å beholde og rekruttere kompetanse samt evnen til å kunne tilby god akuttberedskap.» Videre: «…er 0-alternativet samt alternativ 1A/B og 2B ansett som mindre gode enn de anbefalte løsningsmodellene.» En tilsvarende nyere analyse på oppdrag av Helsebygg Midt-Norge er også utarbeidet. Også her blir Hjelset (Oppdøl) rangert foran Storbakken (angitt med samlet vurdering hhv. + kontra 0).

SINTEF foretok en konsekvensutredning av hvordan tomtealternativene påvirker bosettingsstruktur, næringsutvikling, og helsefaglig miljø og rekruttering. Her ble alternativene ikke rangert, men på folkemøtene som helseforetaket arrangerte høsten 2014 argumenterte representanten fra Sintef at forskjellene ville utjevnes over tid. Enten foregrep han en lokalisering i tråd med Eidsviks ønske om Storbakken, eller så kan vi se for oss en minst like positiv utvikling i Kristiansund som i Molde som følge av at Hjelset ble valgt.

Helikoptertrafikken er også utredet, to ganger, etter klager fra Nordmøre. Her er også konklusjonen i favør Hjelset: «Ut fra vår vurdering av vinden og terrenget rundt hver tomt, så er Roaldset, Oppdøl og Mork de minst problematiske plasseringene.» «Den nest beste plasseringen er Storbakken.»

Når det gjelder tomtene, så er disse utredningene utført på oppdrag av kommunene. For Kristiansund finnes analysen her.

For Molde finnes analysen her.

En sammenligning av tomtekostnadene for Storbakken og Oppdøl viser at det er billigst å bygge ut på Hjelset. Tomten på Storbakken er dessuten problematisk pga. svært mye myr. Det er viktig at innbyggerne setter seg inn i disse fakta, istedenfor å spre feilaktige myter. Slik som å ukorrekt hevde at det er store problemer med vannforsyning til sykehuset på Hjelset. Andre forsøker åpenbart å så tvil om de faglige analysene, og planter bevisst uspesifiserte påstander om feil, som selvsagt heller ikke er dokumenterte. Det er vel ikke den slags usannferdig propaganda kommuneadvokaten i Kristiansund ønsker seg?

Når publikum nå har satt seg inn i de nøytrale, faglige analysene som ligger til grunn for tomtevalget, har de fått et grundig og upartisk bilde av de fakta som ligger til grunn. Og ALLE faglige utredninger konkluderer med at Hjelset er den beste lokalisering av fellessykehuset. Da er det vanskelig å begrunne at denne beslutningen bør gjøres om. Eidsvik forsøkte riktignok å «nullstille» forskjellene mellom alternativene slik at de skulle fremstå likeverdige. Hun har senere avslørt sin agenda – hun er bekymret for sykehuset i Ålesund fordi fellessykehuset på Hjelset da kommer så nærme. Hennes Idefaserapport fikk da også grundig helslakt i kvalitetssikringen fra Holte Consulting.

Fra Nordmøre blir mine innlegg i sykehussaken ofte møtt med kritikk om at jeg heller bensin på bålet, nå må det i stedet skapes ro om saken. På den måten forsøker man å kneble motdebattanter, mens man selv kan starte så mange bål man vil. Enkelte går så langt at de sågar forsøker å kneble de media som velger å publisere mine innlegg.

Så gjenstår det å se hva lokalavisen i Kristiansund fokuserer på i oppfølgingen av kommuneadvokatens oppfordring: objektive fakta om beslutningsgrunnlaget, eller subjektive spekulasjoner rundt prosessen. Her har journalist Myhre i TK allerede startet. I en artikkel omkring direktør Andersens avgang, avfeies kjennelsen i SKK med «ingen røk uten ild». Kommuneadvokatens bruk av «gatas parlament» står i sterk kontrast til regjeringsadvokatens holdning. Han ønsker ingen forhåndsprosedyre i media, et ideal hos jurister som noen journalister tilsynelatende har vansker med å forstå betydningen av.

---

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook