Leder fredag 31. januar:

Tåkelegger innhold i sjukehuset

«Er meningen å lage nysjukehuset minst mulig?»

Uavklart: Hvorfor bestemmer ikke Helse Møre og Romsdal, representert ved styreleder John Harry Kvalshaug og direktør Astrid Eidsvik innholdet i nysjukehuset før stedsvalget tas i desember? Foto: Richard Nergaard 

Leder

Det nærmer seg avgjørelsen hvor det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal skal bygges. Beslutningen tas av styret i Helse Møre og Romsdal 
17. desember. Hva det nye sjukehuset skal inneholde, og hvor stort eller lite det skal bygges, blir ikke like tydelig avgjort samtidig.

Vi opplever at ledelsen i Helse Møre og Romsdal har forstått hva helseminister Bent Høie vil. Høie vil 
at det nye sjukehuset skal være et fullverdig lokalsjukehus der befolkningen på 110.000 mennesker får behandling som holder høgere kvalitet enn man tilbys i dag. Men helseministerens tydelige forventning blir samtidig delvis tåkelagt av Helse Møre og Romsdal. På det siste styremøtet lot direktør Astrid Eidsvik det henge i lufta hvorvidt nysjukehuset skal ha døgntilbud og sengeposter i de ulike avdelingene eller poliklinikker. Det framstår også uklart om det skal foregå kreftkirurgi i nysjukehuset. Et ubesvart spørsmål er også framtida for nevrologisk avdeling, som i dag er ved Molde sjukehus, og barne-avdelingen som er ved Kristiansund sjukehus. Det skapes usikkerhet: Er meningen å lage nysjukehuset minst mulig?

Slik vi forstår helseforetaket er det for tidlig å kunne gi tydelige svar om innholdet i nysjukehuset når stedsvalget skal tas i desember. Etter vår mening er det en svakhet at det ikke er avklart hva nysjukehuset skal inneholde, før tomtevalget tas. Innbyggerne kan ikke være tjent med at dimensjoneringen av fagtilbudet i nysjukehuset tåkelegges, enten det skjer fordi man ikke klarer å bestemme seg, eller om det skjer ut fra strategiske hensyn. Styret for helseforetaket bør merke seg at enigheten mellom Nordmøre og Romsdal bygger på en forutsetning om at funksjoner og tilbud som i dag er ved Kristiansund sykehus og Molde sjukehus ikke skal svekkes, men styrkes når det nye sjukehuset skal tas i bruk. Denne enigheten må ikke få havarere.