LEDER LØRDAG 30. MAI

Nyhamna-effekt på høgskoletilbud

«Høgskolens posisjon som landets viktigste utdannings-institusjon i logistikk underbygges»

80 søkere har allerede søkt det nye masterstudiet i olje- og gasslogistikk ved Høgskolen i Molde. Yuri Shcherbanin, Erik Hauge, Irina Gribkovskaia og Thorbjørn Svendsen under presentasjonen fredag.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leder

Det nasjonale gassknutepunktet,  som Nyhamna i Aukra har blitt, gir ringvirkninger som kommer hele Møre og Romsdal til gode. Fredag presenterte Høgskolen i Molde et nytt masterstudium. Fra høsten av skal 25 studenter tas opp og gjennomføre et to års studium i olje- og gasslogistikk.

Det nye studietilbudet er med og underbygger Høgskolen i Moldes posisjon som den viktigste utdanningsinstitusjonen i landet innenfor logistikk. Mastergradstudiet skiller seg fra andre logistikkstudier ved at flere emner er knyttet til olje- og gassindustrien.  Studentene vil blant annet arbeide med utfordringer og løsninger for alle deler av forsyniningskjeden for olje og gass, både offshore og til lands.

Det er et kvalitetsstempel at Høgskolen i Molde har etablert samarbeid med det velrennomerte Gupkin State University for Oil and Gas i Moskva – et universitet som kan skilte med 50 studietilbud på mastergradnivå og 44 doktorgradprogram. Opplegget innebærer at studentene går to semester i Molde, ett i Moskva og avslutningsvis skriver masteroppgaven enten i Molde eller i Kristiansund. Det nye masterstudiet, som det har tatt to år å utvikle,  drar dermed nytte av olje- og gasskompetansen i begge byene.

Selv om investeringene i olje- og gassindustrien er inne i en forsiktigere fase, venter det oppgaver for studentene når de er ferdig med masterstudiet. I tider der oljevirksomheten arbeider med å bli mer effektiv og finne mer rasjonelle løsninger, vil studenter med kompetanse på logistikkområdet ha lyse jobbutsikter. Ilandføringsanlegget på Nyhamna har ifølge professor Arild Hervik ført til minst 500 årsverk for leverandørindustrien i molderegionen. Nå ser vi at petroleumsvirksomheten også styrker høgskoletilbudet i Molde. Slik kan man gjøre hverandre gode.