LEDER FREDAG 1. OKTOBER

Lokalsamfunn er ikke nok forberedt

Beredskap: Gjerdrumutvalget la onsdag fram første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Ask..  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Knapt halvparten av kommunene har en god beredskapsplan.

Leder

Været i Norge blir våtere framover og det vil igjen øke faren for ulike typer ras, flom og andre værhendelser over hele landet.

Rapporten etter det tragiske skredet på Gjerdrum natt til 30. desember 2020, ble lagt fram denne uka. Ti personer døde i forbindelse med kvikkleireskredet, 14 bygninger med 31 boenheter forsvant, og enkelte bygninger ble flyttet opp mot 400 meter. Konklusjonen i rapporten er klar: Endring i et bekkeløp og påfølgende erosjon var hovedårsaken. Det var flere ting som la til rette for skredet. Blant annet dårlig stabilitet i skråningen og mye nedbør høsten 2020. Rapporten viser til at høsten 2020 var den våteste i området på flere tiår, med en uvanlig mild desember.

Noe av det viktigste med en slik rapport er ikke bare å finne årsaker, men også hva som kan læres for å unngå tilsvarende situasjoner i framtida. Klimaendringer med mer mye nedbør og andre former for ekstremvær vil kunne påføre samfunnet store utfordringer i åra framover. Hvor godt er vi skodd til å møte dette rundt om i våre lokalsamfunn?

Det er kommunene som har ansvaret for nødvendig beredskap. Her ligger ansvaret for forebygging og nødvendige tiltak for å hindre eller minimere skade. Dessverre viser en annen rapport, «Norsk klimatilpasning og beredskap – en varslet krise?» (Røde Kors), at det ikke er helt på stell i våre kommuner. Knapt halvparten av kommunene har en god beredskapsplan for hendelser som følge av klimaendringer.

Mangel på nødvendig kompetanse er åpenbar, og kommunene sjøl mener at de mangler tid og penger. Ni av ti kommuner mener bemanning er en utfordring for klimaarbeidet, åtte av ti peker på økonomi og like mange på kompetanseutfordringer, viser tall fra KS. Det vil koste penger å gjøre oss mer forberedt på det som kommer, men prisen vil være langt høgere om vi ikke intensiverer innsatsen nå. Skal det bli framdrift må det bety økt statlig innsats til kommunene, i penger og mer ressurser i form av kompetanse.