LEDER LØRDAG 24. APRIL

Grendeskolene i Molde må få bestå

I særstilling: Skolen på Sekken står i ei særstilling sjøl om elevtallet spås å gå ned fra 20 til 10. Framtida til grendeskolene i Molde vil avgjøre hvor det kommer vekst og utvikling.  Foto: MOLDE KOMMUNE

Å holde fast på dagens skolestruktur, vil bli møtt med applaus.

Leder

Hvordan blir skoletilbudet til elevene i grunnskolen i storkommunen Molde de neste 10 åra? Skal Molde ha 21 skoler som i dag – 19 når den nye fellesskolen i Midsund står ferdig? Har de minste skolene grunn til å føle seg truet av nedleggelse? Dette er noen av spørsmålene politikerne i Molde skal finne svar på når de skal behandle den langsiktige planen, skolebruksplanen for perioden 2021–2030.

Molde ser det samme bildet som mange andre kommuner i Distrikts-Norge: Det fødes færre barn. Takket være tilflytting har Molde likevel hatt fødselsoverskudd de siste åra, men prognosene viser at fram mot 2030 blir det rundt 400 færre elever i grunnskolen. Oversikten fra oppvekstetaten viser at nedgangen i elever ikke bare gjelder grendeskolene, men også er en utvikling som berører byskolene. Debatten rundt skolene går dermed breiere enn å handle om sentrum mot utkant.

Både elever og foreldre er opptatt av å bevare nærskolen. Det er et godt prinsipp for politikerne å legge til grunn. Elevene skal ha kortest mulig skoleveg. Kvaliteten i skoletilbudet handler også om tilhørighet, trivsel og forutsigbarhet. De samme argumentene Molde kommune bruker for å hegne om Tøndergård skole og ressurssenter, må kommunen bruke om skolene internt i Molde. Tallene viser at to av grendeskolene, Sekken og Bolsøya skole, ser ut til å få tallet på elever halvert. Det vil være utenkelig at Sekken skal miste skolen, sjøl med så få elever, på grunn av avstander og geografien. Også Vistdal skole er i en særstilling; der ser elevtallet ut til å holde seg stabilt på rundt 15 elever.

Lokalsamfunnene reagerer likt når temaet blir skolestruktur. Hovedargumentet er skolehverdagen og læringa barna får. Verdien av å ha skole i grenda går mye lengre enn oppvekstmiljøet; skolen er gjerne samlingspunkt for frivilligheten og brukes ved markeringer og tilstelninger. Mister bygda skolen, blir det mindre fristende for unge familier å bosette seg der. Vi oppfatter at Moldes politikere vil at det skal være vekst og utvikling i alle deler av kommunen. Å holde fast på dagens skolestruktur så langt det er pedagogisk forsvarlig, vil bli møtt med applaus.