LEDER FREDAG 6. DESEMBER

Skolene i Molde trenger flere lærere

BEHOV FOR LÆRERE: Skolemeldinga inneholder bekymringer som Molde kommune bør ta på alvor. Politikerne bør se på hvordan de kan øke antall lærere. Faksimile av RB 21.11.2019 

Molde kommune bør gi skolene bedre rammebetingelser.

Leder

Den siste måneden har det vært debatt om kvalitet i Molde-skolen. Under kommunestyret i slutten av november ble den årlige kvalitetsmeldinga for grunnskolen lagt fram. Rapporten førte til en debatt om hvordan kommunen forholder seg til lærernormen. SV og Borgerlisten fikk flertall for et forslag om at kun lærere skal være med i beregninga når Molde kommune skal se på om de oppfyller kravene i normen.

Denne saka kan virke teknisk, men den er av stor betydning for elevene i grunnskolen. Kort fortalt handler det om hvor mange lærere det skal være i skolen. Normen, som er vedtatt mens Høyre har hatt utdanningsministeren, angir en øvre grense for hvor mange elever det kan være pr. lærer i grunnskolen. Lokalt har Høyre-topper uttalt at de er imot lærernormen. Det kan de sjølsagt være, men det forandrer ikke på det faktum at Molde kommune må følge normen. En viktig del av dette er å erkjenne at Molde trenger flere lærere.

I kvalitetsmeldinga som ble lagt fram for kommunestyret står det at «driftssituasjonen ved mange av skolene er krevende med bakgrunn i flere større spesialundervisningstiltak og/eller læringsmiljøtiltak utover tildelt ramme.». I den samme rapporten står det at lærertettheten for ordinære grupper er lavere enn i sammenliknbare kommuner. Samtidig står det også at økningen i antall vedtak om spesialundervisning, og omfanget av tiltakene de to siste åra utfordrer rammen for ordinær opplæring. Dette viser ganske så klart at det er behov for flere ansatte.

Det er mange som gjør en god jobb i skolen, ikke minst lærerne og skolelederne. Det er viktig å ikke snakke ned innsatsen som kommunen og de ansatte legger ned. Det er krevende å få stramme budsjetter til å gå opp. Molde kommune bør gi skolene bedre rammebetingelser slik at de oppfyller lærernormen uten tekniske diskusjoner om beregningsmodell. De store byskolene med økende elevantall bør styrkes ved at det ansettes flere lærere. Det vil også være et offensivt signal for å trekke til seg gode lærerkrefter.