LEDER MANDAG 4. NOVEMBER

Omkampen om verna natur avblåst

AVKLARING: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sier at det ikke skal komme kraftutbygging i verna vassdrag. Verma kraftverk er en tilpasning av det gamle kraftverket.  Foto: RICHARD NERGAARD

Å sette verna vassdrag i spill igjen, er den sikreste oppskrift på tiår med konflikt.

Leder

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg hadde et tydelig budskap da han fredag sto for åpningen av det nye Verma kraftverk i Rauma: Raumavassdraget skal sammen med andre verna elver og vassdrag ikke åpnes for større vannkraftutbygging.

Uttalelsen fra olje- og energiministeren klinger godt i ørene for dem som gjennom mange tiår har kjempet mot at vassdrag der naturverdiene er spesielle og verd å ta vare på, skal bli oppdemt og brukt til produksjon av elektrisk kraft. Dragkampene mellom naturvernere og kraftutbyggere har en lang historie. Det er snart femti år siden Stortinget første gang veide problemstillingene rundt urørt natur opp mot storsamfunnets behov for mer elektrisk kraft. Den første verneplanen for vassdrag ble vedtatt av Stortinget i 1973, den neste i 1980, den tredje i 1986 og den fjerde og siste i 1993. I den siste verneplanen er Rauma/Ulvåa-vassdraget tatt inn som ett av vassdragene som er varig verna. Statusen som verna vassdrag resulterte i at alle forsøk på en omfattende kraftutbygging i Raumavassdraget med sideelver, sjøer og tjern, har blitt avvist av myndighetene. Slik må det også være. Stortinget kan ikke først lage et sterkt vern rundt vassdrag med spesielle naturverdier, og så i neste omgang åpne de samme vassdragene for omfattende terrenginngrep og kraftutbygging.

En tidligere olje- og energiminister, Tord Lien, la fram ei stortingsmelding der han foreslo å avvikle Samla plan for vassdrag, og se på utnyttelsen av vannressursene med nye øyne. Vi har forståelse for at det i enkelte tilfeller der elver utgjør en flomtrussel mot bebygg else og infrastruktur, kan være nødvendig å gripe inn i naturen. Å sette verna vassdrag i spill igjen, vil derimot være den sikreste oppskrifta for splid, konfrontasjoner og tiår med konflikt. Når det kommer til det nye Verma kraftverk, kan det gjerne brukes som eksempel på at det er mulig å få til et utmerket samspill mellom vern og ønsket om mer vannkraft: En gammel og utslitt kraftproduksjon byttes ut med moderne produksjonsmaskiner, bygget inne i fjell, usynlig og med svært skånsomme tiltak i terrenget, der til og med den minste flekk med ulvelav får stå urørt.