LEDER

Flere i distriktet blir uten nærpoliti

Politi med nær kjennskap til sitt lokalsamfunn er viktig.

SENTRALISERES: Tall fra SSB viser at politireformen har gitt flere årsverk i byene, men færre i distriktene. Det svekker tilbudt til deler av befolkningen.   Foto: Scanpix

Politi med nær kjennskap til sitt lokalsamfunn er viktig.

Leder

Det er over tre år siden nærpolitireformen ble iverksatt av regjeringa. Reformarbeidet er ikke avsluttet ennå. Målet var å «å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer», som det heter på regjeringens egen nettside om temaet.

Men for mange har politireformen ikke betydd at politiet er nær, men faktisk heller fraværende. Ifølge avisa Dagbladet er det storbyene som så langt har fått mer politi av reformen, mens distriktene er taperen. Avisa skriver at nær halvparten av kommunene i Norge har fått færre årsverk i politiet siden 2016. 192 kommune har fått færre årsverk de siste to åra, og av disse sto 180 igjen uten et eneste politiårsverk i fjor, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ser vi på våre ti kommuner er utviklinga ganske lik det som er tendensen på landsplan. Våre minste kommuner (i folketall) står nesten uten polititjenestemenn. I Eide, Nesset, Midsund, Aukra og Sandøy er det nå ikke registrert politiårsverk. Rauma og Vestnes har begge mistet to politiårsverk fra 2016 til 2018. Gjemnes har mistet tre politiårsverk. Fræna har i 2018 31 politiårsverk, fem flere enn i 2016. I Molde kommune har SSB registrert 83 politiårsverk i 2018, det er en økning på 24 fra 2016.

Det er ingen grunn til å betvile at intensjonen bak politireformen var å gi Norge et bedre rustet politi og et bedre tilbud for publikum. Store reformer er krevende og vil ofte undervegs gi motsatt effekt av hva som er målet. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vurderer å gjøre «endringer og justeringer» etter den massive kritikken politiet sjøl retter mot nærpolitireformen. Det kan være smart å stoppe litt opp, når så mange advarer.

Vi er bekymret over at politireformen i så stor grad ser ut til å svekke tilbudet i distriktene. Politi med nær kjennskap til sitt lokalsamfunn er viktig, men står nå i fare med å forsvinne. Det tror vi ikke er klokt.