LEDER TIRSDAG 5. FEBRUAR

Tilliten til politiet svekkes av reform

Sjefen: Politimester Ingar Bøen sier at nedgangen i tillit var ventet. Men han er optimist på politireformens vegne.   Foto: Richard Nergaard

Da kommer også tvilen om politiet er der når du virkelig trenger dem.

Leder

Politiet la mandag fram resultatene av innbyggerundersøkelsen. Her måles tilliten folk har til politiet, og det var nedslående lesning for politiet i Møre og Romsdal. Fra å være blant distriktene med høg tillit (85 prosent) i 2017, er Møre og Romsdal nå med sine 70 prosent under landsgjennomsnittet. Politimesteren vil ikke bortforklare den bekymringsfulle nedgangen i tillit. Han erkjenner at politiet ikke har vært flinke nok til å fortelle om de positive sidene ved reformarbeidet politiet har vært gjennom.


Slik forklarer politimeisteren tillitsnedgangen her i fylket:

Reform og nye typar kriminalitet får skulda

Nedgangen i tillit til politiet er spesielt stor i Møre og Romsdal. Politimeisteren forklarer det med reform og nye typar kriminalitet.


Vi tror han har rett i det. Vi tror også at utgangspunktet for reformen har ført til at folk ikke har særlig tro på den. Det rimer nemlig dårlig når man kaller det en nærpolitireform, samtidig som at man flytter bort operasjonssentraler, legger ned passkontor og sentraliserer behandling av utlendingssaker. Folk opplever at politiet blir lenger unna, og da kommer også tvilen om politiet er der når du virkelig trenger dem.

Vi ser det igjen i tallene for hva folk mener om at politiet kommer seg raskt nok til stedet når noen er utsatt for voldsforbrytelsen. Her er bare 58 prosent fornøyd i Møre og Romsdal – signifikant under landsgjennomsnittet.

En samfunnsinstitusjon som politiet vil alltid ha behov for reformer. Kriminaliteten endrer seg, og da må også politiarbeidet endre seg. Det stilles stadig nye og strengere krav til godt politiarbeid. Politiet opplever at de må bruke mer ressurser på færre saker. Det sier mye at 30 prosent av etterforskningskapasiteten går til 3 prosent av sakene. Dette er kompliserte saker som tar mye tid. Det må nødvendigvis gå ut over noe annet.


– Politileiinga har ikkje vore flinke nok til å fortelje medarbeidarar og publikum om positive effektar av politireforma

Måndag vart siste års innbyggjarundersøking for politiet presentert. Undersøkinga viser at tilliten til politiet har gått kraftig tilbake.


I dag er 600 ansatt i politiet her i fylket, og det skulle gjerne ha vært langt flere. Så lenge bekjemping av hverdagskriminalitet må vike for de mer kompliserte politisakene, vil også tilliten til politiet gå ned. Dette handler om trygghet i lokalsamfunnet.

Det er heller ikke noe positivt tegn at det er de yngre aldersgruppene som har minst tillit til politiet.