LEDER MANDAG 4. FEBRUAR

Dialogen mangler i steinbruddsaka

«Det burde vært unngått at saka tilspisset seg slik at Fylkesmannen måtte gripe inn.»

Plaget av støy: Nabo til steinbruddet i Sylteosen, Gunn Kristin Flatmo, har klaget på støy fra masseuttaket. Fylkesmannen har nå pålagt Fræna kommune å få avsluttet steinbruddet. FOTO: BJØRN BRUNVOLL 

Leder

Et steinbrudd i Sylteosen i Fræna har blitt et stridstema. En nabo til steinbruddet har henvendt seg til Fræna kommune flere ganger og klaget på støyplager fra steinbruddet og trafikken til og fra masseuttaket. Klagene har ikke blitt tatt hensyn til. Nå har Fylkesmannen vært på befaring på eiendommen der masseuttaket foregår. Konklusjonen fra Fylkesmannen er at uttaket av steinmasser er så omfattende at steinbruddet må avsluttes inne kort tid. Fylkesmannen har gitt Fræna kommune beskjed om at det må søkes dispensasjon fra kommuneplanen dersom virksomheten i steinbruddet skal få fortsette.

Striden rundt steinbruddet i Sylteosen er et stjerneeksempel på ei sak som har fått bygge seg opp fordi det umulig kan ha vært god dialog mellom partene. Arbeidene med sprenging og uttak av stein skulle vært avsluttet innen utgangen av 2017, men Fræna kommune har sett gjennom fingrene med virksomheten og latt den fortsette helt fram til i år. Nabo Gunn Kristin Flatmo har henvendt seg til kommunen og klaget over støyplager, men sier klagene hennes ikke har blitt tatt på alvor. Sprengingene og masseuttaket har iallfall fortsatt.

Slik Fræna kommune har forklart, har kommunen oppfattet at masseuttaket er til eget bruk på landbrukseiendommen, og derfor kommer inn under formålene for landbruk, natur og friluftsliv. Fylkesmannen er av en helt annen oppfatning, og pålegger kommunen at masseuttaket avsluttes fram til kommunen eventuelt gir virksomheten dispensasjon. I Plan- og bygningsloven heter det at masseuttak som regnes som vesentlig, må det søkes om. Problemet er at det ikke står klart i loven hva vesentlig er. Der må det brukes skjønn. Kommunen skal blant annet ta hensyn til hvordan masseuttaket framstår visuelt, og i hvor stor naboer blir påvirket av tiltaket, for eksempel med støy, støv og trafikk til og fra masseuttaket. Steinbruddet i Sylteosen er ei sak med motstridende interesser. I slike saker hviler det et stort ansvar på kommunen for å ha god dialog med alle parter og påse at kommunens egne planer blir overholdt. Det burde vært unngått at saka tilspisset seg slik at Fylkesmannen måtte gripe inn. Fræna kommune må få saka på riktig spor. Kommunen har også et ansvar for at driverne av steinbruddet får sjansen til å avslutte driften på en ryddig måte.