LEDER LØRDAG 2. FEBRUAR

«Den glemte veg» må ikke vente lenger

Det er tid for å hente Veblungsnes-vegen frem fra glemselen og starte i 2021.

Trafikksikkerhet: Ny E136 langs Eksportvegen gjennom Veblungsnes vil gi trafikantene bedre veg og beboerne i bygda tryggere forhold. FOTO: RICHARD NERGAARD  Foto: Richard Nergaard

Leder

I mer enn 55 år har beboerne på Veblungsnes ventet på ny veg gjennom bygda. I dag dundrer trafikken gjennom tettstedet døgnet rundt langs europaveg 136, som er hovedvegen for hjulbasert trafikk mellom Romsdal og Sunnmøre. På Veblungsnes sneier tunge lastebiler husrekkene, og har en hårnålssving å passere. Ny veg gjennom bygda har vært planlagt i lang tid. Seinest i 1999 sto ny veg på topp blant prioriterte vegprosjekt, men det forsvant ut i tåka. I 2006 vedtok Rauma kommunestyre at vegløsningen må innebære en overbygget miljøtunnel på rundt 270 meter. En slik løsning har det ikke blitt funnet penger til. Det er ikke rart innbyggerne på Veblungsnes føler seg oversett og i villrede.

Innbyggerne fattet nytt håp våren 2017 da Stortinget vedtok Nasjonal Transportplan fram til 2028. Der er ny veg gjennom Veblungsnes nevnt spesielt, under forutsetning av at vegbyggerne kan gjøre det billigere å bygge ny veg gjennom Romsdalen. Nå legger Statens vegvesen fra tre mulige løsninger. Vi mener det er tunge argument for å velge vegløsningen som gir minst mulig belastning for beboerne på Veblungsnes. Det vil si en lang, overbygget miljøtunnel. Mange bolighus blir berørt i alle tilfelle, men det er helt urimelig å dele ei bygd i to ved å presse ny europaveg gjennom tettstedet oppe i dagen for at trafikantene skal spare noen kroner. Ny E136 gjennom Veblungsnes blir et spleiselag mellom staten og vegbrukerne, der vegbrukerne tar mesteparten av regninga. Om bompengeperioden blir 15 eller 20 år, med en bompengesats på 15 kroner, vil ikke være avskrekkende, men for bygda handler dette om framtida; at Veblungsnes skal være et livskraftig lokalsamfunn der folk skal bo og trives uten å ha mer enn tusen biler i døgnet susende forbi stuedøra.

Å bygge 1.500 meter ny veg vil koste mellom 200 og 400 millioner kroner. Fram til nå har denne nyvegen vært koplet sammen med vegutbyggingen som skal skje i Romsdalen. Vi mener Veblungsnes er så et begrenset vegprosjekt at det må kunne løses uten vente i 10-15 år, til Romsdalen er fullført. På folkemunne omtales nyvegen som «Den glemte veg». Det er tid for å hente Veblungsnes-vegen frem fra glemselen og starte i 2021.