LEDER TIRSDAG 12. JUNI

Hvorfor har ingen tenkt på det før?

Vinn-vinn-forslag: Øk tilbakebetalingstida for lån til bomvegprosjekt fra 15 til 40 år, foreslår Olav Ellevset i Samspleis AS.  Foto: Bj�rn Brunvoll

Leder

Noen ganger kommer det forslag som alle parter kan høste gevinst fra. Forslaget fra vegveteranen som er daglig leder i Samspleis AS, Olav Ellevset, om å lage bedre finansieringsordninger for fylkesvegprosjekt, er et slikt forslag. Fjordkryssingsprosjekt på fylkesvegene i Møre og Romsdal og andre kystfylker kan komme i gang raskere og gjennomføres raskere. Storsamfunnet høster gevinst ved at ferdselsårene er åpne hele tida, næringstrafikken unngår ventetid og privattrafikken kan flyte fritt og få lavere bompengesatser.

Forslaget som kommunene i interesseorganisasjonen Samspleis AS stiller seg bak, handler om en reformpakke som skal gjøre det enklere å få bygget mer veg i distriktene. Staten klarer å ordne finansiering av riksvegene sine sjøl, men det store vegnettet som fylkeskommunene – snart regionene – har ansvaret for, hemmes av at reglene for finansiering er utdaterte. Det ligger sunn logikk bak forslaget fra Samspleis: Nye veger som bygges, har en levetid på mange tiår. Ei bru som bygges i dag, antas å ha ei levetid på oppimot 100 år. Tunneler må vedlikeholdes oftere. Med dagens regler må veger som finansieres med bompenger, betale tilbake lånene i løpet av 15 år. Det fører til at trafikantene møter høye bompengesatser og må punge ut dyrt de første 15 åra. Hadde nedbetalingstida på bompengelånene vært 40 år, kunne bompengesatsene vært satt kraftig ned. Og hvis vegeieren eller staten ønsker det, kunne noe av bompengene vært satt av til nødvendig vedlikehold av vegen.

Politikerne i Møre og Romsdal har jobbet godt med å få staten til å forplikte seg til å la statens ferjesubsidier gå inn i nye vegprosjekt i 40 år framover. Det framstår derfor som et paradoks at det politiske nivået støtter enkeltsaker og enkeltprosjekt med ferjeavløsningspenger, men ikke griper tak i det grunnleggende bompengesystemet der lån må tilbakebetales i løpet av 15 år. Her kan politikerne på Mørebenken bli pådriverne som får økt nedbetalingstida fra 15 til 40 år, og på den måten hjelper distriktsfylkene til å få bygget flere planlagte fjordkryssinger. For Stortinget er det viktig å støtte opp under bygging av ny infrastruktur i distriktene. Å stille garantier som sikrer bomvegprosjekt gjennom et sikrings- og garantifond, vil være til stor hjelp for de nye regionfylkene. Det vil være god distriktspolitikk.

Politikerne på Mørebenken kan bli pådriverne som får økt nedbetalingstida til 40 år.