LEDER TIRSDAG 5. JUNI

Bør betale for å få bruke areal i sjøen

BRUKER SJØAREALENE GRATIS: Havbruksnæringene betaler ikke noe til kommunene for å bruke sjøarealene til næringsvirksomhet. Det vil Stortinget se nærmere på.  Foto: Erik Birkeland

Det må være en rettferdighet når fellesskapets ressurser tas i bruk.

Leder

Vi du benytte et område på land, må du forvente å betale en sum for bruken av arealet. Sånn er det ikke på sjøområdene. Havbruksnæringen har fram til nå fått bruke sjøområdene gratis i kommunene der de har oppdrettsmerder og andre installasjoner. Blant politikerne på Stortinget er oppfatningen at det må lages en ordning der oppdrettsnæringen betaler skatt til kommunene for å få bruke sjøarealene. Et flertall bestående av Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil utrede ulike former for beskatning av havbruksnæringene for å finne fram til en ordning som oppfattes som rettferdig sett fra kommunenes side, og som næringsaktørene i havbruket kan leve med.

Det var SV som først tok til orde for å innføre en lakseskatt. SV har pekt på at havet er en ressurs som tilhører fellesskapet, og mener at når noen vil bruke sjøarealene til næringsvirksomhet, bør fellesskapet få noe tilbake. SV foreslo å innføre en lakseskatt på 25 øre per kilo produsert fisk, og at skatteinntektene fra oppdrettsnæringen skulle tilfalle kommunene som eier sjøarealene.

Vi er ingen tilhenger av å skulle øke skatte- og avgiftsnivået generelt for næringslivet. Men det må være en rettferdighet når fellesskapets ressurser tas i bruk. Sjøarealene har lenge blitt oversett av myndighetene, derfor har det ikke vært noen skattlegging for leie av sjøareal til næringsvirksomhet. En form for skattlegging som kommer fellesskapet til gode når næringsaktører får bruke fellesskapets ressurser, er etter vårt syn rettferdig. Havbruksnæringen i Norge har hatt – og har fortsatt – gylne tider. Sett i forhold til verdiene som skapes, ville lakseskatten gitt kystkommunene i Møre og Romsdal årlige inntekter på drøyt 23 millioner kroner. Et beskjedent beløp for oppdrettsnæringen, men svært kjærkomne skatteinntekter for kystkommunene. I vårt område ville eksempelvis Midsund fått 1,2 millioner kroner årlige fra lakseskatten, Vestnes drøyt en million kroner og Gjemnes og Aukra nærmere en million kroner hvert år. Kraftselskapene som bruker vannressursene på land, skattlegges. Vi ser ingen prinsipiell forskjell mellom å skattlegge fellesskapets verdier på land og fellesskapets verdier på sjøarealene.