LEDER MANDAG 5. FEBRUAR

Ørskogfjellet seiler opp som E39-trasé

STYR UNNA: Kommunene i Romsdal gjør klokt i å styre unna konflikt med Sunnmøre om hvor ny E39 mellom Digernes og Vik i Tomrefjord skal gå. Bildet er fra ordførermøte om traséen.  Foto: Privat

Skal ny veg bygges, kan vi ikke ha omkamp om hver eneste delstrekning.

Leder

I løpet av februar må alle som har synspunkt på hvor den nye E39 skal gå mellom Digernes og Vik i Tomrefjord, komme med dem til Statens vegvesen. Vi oppfatter at valget står mellom å bygge ny veg forbi Svartløkvatnet eller å legge vegen i lia ovenfor Sjøholt og bruke deler av dagens europaveg opp mot Ørskogfjellet før vegen legges i tunnel i retning Vik. Samtlige mulige traseer som er lagt fram, har Digernes som utgangspunkt i vest og Vik som endepunkt i øst.

Flere kommuner peker på veg via Ørskogfjellet som den beste løsningen. Av romsdalskommunene er Vestnes er den som blir mest berørt av trasévalget. I Vestnes er holdningen klar til fordel for veg via Ørskogfjellet. En slik løsning, kalt K2.1. B, vil gripe minst inn i områdene rundt Tomrefjorden, og fortsatt gi direkte tilkopling til den vedtatte fjordkryssingen Møreaksen og med ny tilkoplings østover på E136 fra Vik til Remmem der Tresfjordbrua ligger. Holdningen blant romsdalskommunene er at trasévalget for E39 Digernes-Vik ikke må bli noen ny, stor konfliktsak. Sunnmøres ønsker bør veie tyngst. En slik pragmatisk tilnærming er klok når målet er å få planlagt og startet bygging av en raskere veg mellom Ålesund og Molde.

Statens vegvesen har tatt signalene fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om at kostnadene for E39 må reduseres. Løsningen blir å planlegge E39 ut fra 90 kilometers fartsgrense, i stedet for 110 km/t. Men i Jeløya-erklæringen fra den nye regjeringa understrekes det at man må ta høyde for økt trafikk og framtidig behov for større kapasitet på vegene. Strekninga Ålesund-Molde har fått foten innafor dørterskelen i Nasjonal Transportplan. Forhåpentligvis bestemmer Samferdselsdepartementet i løpet av 2018 hvor ny E39 skal bygges. Planleggingstida etterpå tar normalt tre til seks år. Skal det komme ny veg mellom Ålesund og Molde med byggestart innen 10 år, kan vi ikke ha omkamper om hver eneste delstrekning. Hovedhensikten med å bygge ny E39 tåler å bli gjentatt: Gjøre det enklere og raskere for næringslivet, pendlere og private å reise langs aksen Molde-Ålesund.