LEDER TIRSDAG 14. NOVEMBER

Alarm om mangel på lærekontrakter

Yrkesfag populært, læreplasser mangelvare: Halvparten av ungdommene i Møre og Romsdal velger å utdanne seg i yrkesfag. Men læreplasser er det mangel på.  Foto: ERIK BIRKELAND

Vi kan ikke oppmuntre ungdom til å ta yrkesfag, og så la dem i stikken.

Leder

Hvordan skal ungdom få fagbrev eller svennebrev og slik få dokumentert nødvendig kompetanse, dersom de ikke får læreplass hos en arbeidsgiver? Dette spørsmålet haster det å finne et godt svar på. Etter forrige skoleår sto nemlig én av tre ungdommer som var i gang med yrkesfaglig utdanning ved de videregående skolene i Møre og Romsdal, uten læreplass. Rundt 500 læreplasser manglet, viser kvalitetsmeldingen for de videregående skolene her i fylket.

Det er mange ting å glede seg over når det gjelder kvaliteten på den videregående opplæringen her i fylket. Fraværet har gått ned etter at fraværsgrensa trådte i kraft. Særlig gledelig er det at elevene på yrkesfag har et fravær på 4,2 prosent – lavere enn gjennomsnittet for alle elever. Elevene oppgir at de trives godt på skolen. Karakterene som oppnås, er jevnt over gode.

Møre og Romsdal fylkeskommune som eier de videregående skolene, har lagt lista høgt når det gjelder å få elever til å gjennomføre videregående opplæring. Det nasjonale målet er at 75 prosent av elevene skal gjennomføre videregående opplæring i løpet av fem år. Møre og Romsdal har satt 79 prosent som mål. Og skolene fortjener anerkjennelse for jobben de gjør for at hver enkelt elev gjennomfører studietida og får vitnemål. Her er Møre og Romsdal blant de beste fylkene i landet.

Det som bør bekymre både skoleeieren og bedriftene i Møre og Romsdal mest, er mangelen på læreplasser og dermed lærekontrakter. Halvparten av ungdommene i dette fylket velger yrkesfaglig utdanning. Det burde få både privat næringsliv, kommunene og andre offentlige etater til å juble, for behovet for ungdom med yrkesfaglig utdanning, er stort. Det er forståelig at oljenedturen gjorde det vanskelig for maritim næring og offshorenæringene å ta inn mange lærlinger når fast ansatte måtte permitteres. Når optimismen er på veg tilbake, bør næringslivet ta del i det store lærlingeløftet som trengs. Kommunene og offentlige etater må også ta inn flere lærlinger, og så må Stortinget følge opp ved å øke tilskuddet arbeidsgivere mottar for å ta inn lærlinger. Vi kan ikke oppmuntre ungdom til å ta utdanning i yrkesfag, og så la de unge i stikken når de trenger praktisk erfaring og læring.