LEDER LØRDAG 11. NOVEMBER

Frisk pengebruk på skoler og veger

Tidenes største investering De neste fire åra skal Møre og Romsdal fylkeskommune investere for 6,5 milliarder kroner, mest i skolebygg og veger, ifølge fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.  Foto: VIDAR RYTHER MYKLEBUST

Hva skjer den dagen fondene fylkeskommunen har er tømt?

Leder

Elevene i de videregående skolene i Møre og Romsdal kan kalle seg vinnere. Skoleeieren, Møre og Romsdal fylkeskommune, har de siste åra investert formidable summer i å oppgradere skolebygningene og bygge nye skoler.

I vårt område er Molde videregående skole og Rauma videregående skole fornyet, og snart står Romsdal videregående skole ferdig i helt ny utgave. Fylkeskommunen skal også investere i Gjermundnes vg skole og i Fræna vg skole neste år.

Den målretta satsingen på å fornye og forbedre skolebygningene gjelder også på Nordmøre og på Sunnmøre. I løpet av de kommende fire åra planlegger fylkeskommunen å investere 1,4 milliarder kroner i videregående skole. Nesten 100 millioner kroner brukes på skolene i Romsdal neste år. Etter vår mening er det riktig bruk av penger å legge så stor vekt på funksjonelle og gode skolebygg. Det gir et godt tjenestetilbud til unge mennesker.

Det andre store satsingsområdet i Møre og Romsdal er samferdsel. Blant politikerne er iveren stor etter å bygge nye veger. Halvparten av potten fylkeskommunen har til investering i samferdsel de neste fire åra, skal brukes på Nordøyvegen. Behovet for vedlikehold og utbedring av de eksisterende fylkesvegene, virker nærmest umettelig. 324 millioner kroner er tenkt brukt til asfaltering de neste fire åra. Det er mer enn fylkeskommunen vil bruke på tannhelse, kultur og næringsutvikling.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik la nylig forslag til økonomiplan for åra 2018–2021. Fylkesrådmannen er urolig for politikernes investeringsiver. De siste åra har Guttelvik manet til økonomisk måtehold, politikerne har svart med å vedta enda større låneopptak. For tre år siden var fylkesrådmannen bekymret over at lånegjelda nærmet seg 4 milliarder kroner. Nå viser økonomiplanen at lånegjelda i 2021 blir nesten det dobbelte; 7,3 milliarder kroner.

Innbyggerne er ikke merkbart bekymret. Å investere friskt er mulig så lenge fylkeskommunen har penger på fond å skyte inn for å få driften i balanse. Om fem år kan reservene være tømt. Hva skjer den dagen fondene er tømt? Hvor kraftige muskler har Møre og Romsdal fylkeskommune da til å møte nye utfordringer som miljøinvesteringer i ferjeflåten eller renteøkning? Det bør være en tankevekker.