LEDER FREDAG 10. NOVEMBER

Bevæpnet politi

Med våpen Norsk politi bruker sjelden skytevåpen, men PST mener trusselbildet gjør det nødvendig at politiet alltid er bevæpnet.  Foto: Scanpix

Norsk politi bruker nesten aldri skytevåpen.

Leder

Norsk politi bør fortsatt være ubevæpnet, med håndvåpen tilgjengelig i kjøretøyet. Det mente Justisdepartementets bevæpningsutvalg tidligere i år. Onsdag ble det kjent at PST mener fast bevæpning er nødvendig. PST-sjef Benedicte Bjørnland mener utvalget som skulle vurdere hvorvidt det er nødvendig at politiet bærer faste våpen, har tatt beslutninger på feil grunnlag.

Stortinget har tidligere vært enige om at norsk politi i normalsituasjon ikke skal gå med våpen. Men lite har vært normalt i trusselbildet de siste åra. Derfor har politiet både vært midlertidig bevæpnet, og har hatt framskutt bevæpning - våpen i bilen. PST mener den stadige trusselen om terror gjør det riktig å bevæpne norsk politi.

Etter vår mening skal selvfølgelig politifaglige vurderinger veie tungt for om politiet skal bære våpen eller ikke. De fleste politimestre i landet, med unntak av de tre største byene, mener norsk politi i utgangspunktet ikke skal bære våpen. Mens et flertall av politiforbundets medlemmer ønsker bevæpning. Politiets følelse av trygghet på jobb er et sterkt argumentet for å endre dagens ordning.

Samtidig er det verdt å merke seg at dette standpunktet er omdiskutert, også innad i politiet. Mange frykter at bevæpning fører til et høgere konfliktnivå. Skeptikerne frykter at det skal eskalere, og at våpenbruk skal bli mer vanlig. Frykten er at terskelen for å bruke våpen skal bli lavere, både blant politiet og kriminelle.

Norsk politi har høy tillit og nyter stor respekt i befolkningen. Vi har et politi som løser det meste uten å bruke makt. Norsk politi bruker nesten aldri skytevåpen. Erfaringen fra andre land viser at når mer våpen er tilgjengelig, blir også mer våpen brukt. Det gjelder også for politiet.

Vi mener at det er en stor verdi i det norske samfunnet, både for sivilie og polititjenestemenn at bevæpning ikke er normalsituasjon. Hvis politiet bærer våpen bør det være situasjonsbestemt og vurdert ut i fra trusselbildet. Ikke som en permanent bevæpning over hele landet.