LEDER LØRDAG 18. MARS

Ventetida gir større uvisshet for HV

«Anbefalingene om landforsvaret må bli kjent før valget, ikke etterpå.»

Lokalt forsvar Vi er kritisk til en svekkelse av landforsvaret med Heimevernet. Heimevernet har viktige oppgaver med å sikre samfunnsinstallasjoner, som gassanlegget på Nyhamna.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leder

Hvordan skal forsvaret av Norge på landjorda se ut i framtida? For tida arbeider et utvalg oppnevnt av forsvarssjefen med framtidsplanene for landforsvaret. Utredningen, som kalles landmaktutredningen, skal etter planen være ferdig i løpet av høsten. Anbefalingene som kommer i denne utredningen, vil i stor grad kunne avgjøre hva slags landforsvar Norge skal ha.

I mellomtida skjer det ting som vekker bekymring i Møre og Romsdal. Forsvarsledelsen er i full gang med å se hvordan Heimevernet kan reduseres i antall soldater. Ifølge lokale HV-ledere kan utfallet bli at Møre og Fjordane HV-distrikt får nærmere tusen færre mannskaper enn i dag. Med en redusert styrke blir det færre heimevernssoldater til å sikre samfunnsviktige objekt. Gassanlegget på Nyhamna i Aukra er trukket fram som ett av objektene som kan få dårligere sikring fra militært hold.

Et viktig spørsmål landmaktutredningen trolig vil gi svar på, er om hæren og heimevernet skal slås sammen. Blir det en sammensmelting, er det ikke vanskelig å se følgene: Heimevernet svekkes til fordel for en spesialisert og høgteknologisk hær med atskillig færre soldater enn i dag. Vi ser at fagmilitære argumenterer for at det er nødvendig med et mindre, men mobilt og teknologisk slagkraftig hærforsvar. Vi skjønner at det er klokt å se alle delene av Forsvaret under ett, men det svekker likevel ikke argumentene for et bredt, tilstedeværende landforsvar – med lokalkunnskap. Vi mener evnen til forsvar må være sterk der folk bor, også i distriktene.

Flere av våre naboland, eksempelvis Sverige, Danmark og Polen, satser med på Heimevernet. Når vi vet hvor sterkt Heimevernet er forankret i befolkningen, setter vi spørsmålstegn ved den pågående nedbyggingen av Heimevernet. Tar vi Nyhamna-anlegget som eksempel, virker det helt uforståelig at Norge i ei tid med stadig nye sikkerhetstrusler, fra ekstremvær så vel som militært, med åpne øyne vil svekke sikringen av et så viktig samfunnsanlegg. Anbefalingene fra de fagmilitære i Landmaktstudien må bli kjent for folk før valget, ikke etterpå.