Vi leser også at lederen av kontrollutvalget ønsker å vite mer om avtaler med frivillige lag og organisasjoner. Vi ser et stort behov for at kontrollutvalget også må vise interesse for andre avtaler.

Retiroskogen er et unikt område, men er under et sterkt utbyggingspress grunnet to avtaler.

Den første avtalen fra 2005 er mellom kommunen og et utbyggingsfirma om et boligfelt i skogen.

I fjor fikk vi vite at Molde fotball AS søkte om utvidelse av en fotballbane. Det ble vist til en avtale med kommunen om gratis erverv av en del av kommunen sin eiendom i skogen. Et areal på størrelse med en boligtomt.

Brevet som vi sendte til kommunen la vi ut på vår Facebook. Det fikk politisk oppmerksomhet. I møtet i teknisk utvalg 13.12.22 ble det spurt om utvidelsen. Kommunalsjefen kunne ikke legge fram avtalen, men viste til et brev fra 2011 med sitat fra en tidligere ansatt som stiller kommunal grunn til disposisjon.

De to avtalene om utbygging i skogen var en viktig del av grunnlaget da kommunestyret i 2016 vedtok kommuneplanens arealdel.

Avtalene må granskes. Kommunestyret må snu. Det kan ikke være tvil om at hele Retiroskogen må vernes mot utbygging. Det gjelder et unikt nærmiljø og naturområde kombinert med kulturhistoriske verdier og muligheter.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal