Tillitsreform og myndiggjøring av ansatte nedenfra og opp må erstattes av gammeldags New Public Management tenking. New Public Management hører ikke hjemme i offentlig sektor, hverken i Molde kommune eller øvrig offentlig virksomhet.

Satsing på forsvarlig bemanning innen særlig tjenesteområdene oppvekst, kultur og velferd og helse & omsorg vil være besparende på lang sikt. Det forutsettes at samtlige sektorer og avdelinger i kommunen jobber for optimal ressursbruk – å   legge inn såkalt ABE reform med tanke på effektivisering av offentlig sektor er ikke annet enn symbolpolitikk.

Effektiviseringsgevinster oppnås ikke på kort sikt, men på lang sikt, som resultat av systematisk arbeid med arbeidsmiljø, tillitsreform, nedenfra og opp perspektiv framfor top down perspektiv. Alternativet er årlige dommedagsprofetier om manglende økonomisk bærekraft og akkumulerende underskudd, der vi hele tiden er på etterskudd og aldri kommer ut av den vonde sirkelen.

Reduksjon av sykefravær, mindre overtidsarbeid, mindre innleie av vikarbyrå og konsulenter har en effektiviseringsgevinst tilsvarende titalls millioner årlig. Satsing på forsvarlig bemanning innen basis tjenesteområder er i samsvar med vedtatt samfunnsplan og er ei forutsetning for å skape en bærekraftig kommune i tråd med FNs 17 bærekraftsmål og 3 dimensjoner:

·         Den miljømessige dimensjonen

·         Den sosiale dimensjonen

·         Den økonomiske dimensjonen

Vi budsjetterer i samsvar med behov, ikke iht økonomiske måleindikatorer, slik som Kostra. Molde kommune, som landets øvrige kommuner, leverer tjenester fra vugge til grav. Det er ei kontinuerlig utfordring at kommunene pålegges stadig flere og større oppgaver uten tilstrekkelig finansiering, parallelt med en demografisk utvikling som gir en eldre befolkning som medfører enda større utgifter. Styrket kommuneøkonomi er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. I tillegg trenger vi økt samhandling mellom samfunnets tre sektorer i tråd med vedtatt samfunnsplan.

Sterk kommuneøkonomi bidrar til å stabilisere økonomien, redusere arbeidsledighet og gjør kommunesektoren til en bedre samarbeidspartner for næringslivet, i tillegg til å gi befolkningen gode basistjenester.

Styrker vi rammeoverføringene til kommunene med anslagsvis 5,5 milliarder NOK, oppnår vi:

·         Rimeligere SFO

·         Økt bemanning innen skole og barnehage

·         Økt bemanning innen helse og omsorg

·         Bedre barnevern og skolehelsetjeneste

·         Bedre kollektivtrafikk

·         Flere gang- og sykkelveier

·         Bedre flom- og skredberedskap

·         Bedre klima- og miljøpolitikk

·         Lavere klimautslipp

·         Mindre reduksjon av naturmangfold

Konklusjon: vi må satse for å komme ut av den vonde sirkelen. Det må være en sammenheng mellom nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå og med ressursfordeling mellom nivåene i samsvar med vedtatt/pålagt oppgaveløsning. Vi må framsnakke og utvikle videre et statsbudsjett som endelig har en etterlengtet fordelingsprofil. Denne fordelingsprofilen må heller forsterkes enn angripes og snakkes ned. Denne profilen må vi ta med oss inn i arbeidet med kommunebudsjett og økonomiplan. Vi må fremme en politikk for å få flere ansatte generelt, fulltidsansatte spesielt innen basistjenesteområdene helse og omsorg og oppvekst, kultur og velferd. Slik bygger vi en god kommune.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal