Flere foreldre og pårørende våkner nå og reagere på den situasjonen vi er inne i. Budstikka er full av bekymrede innlegg om Molde-skole og eldreomsorgen fra FAU-er, foreldre, pårørende, engasjerte borgere og politikere. Gode og reflekterte innlegg som ansvarliggjør kommunestyret.

Jeg håper og tror at folk flest og kanskje bort i mot halvparten av politikerne mener det er fullstendig uakseptabelt at budsjettet skal salderes gjennom kutt i de lovpålagte tjenestene.

Det må reises en storm både mot den politikken som føres lokalt og manglende prioriteringsevne i statsbudsjettet. Uten at det sies direkte så legges det opp til alvorlige kutt i viktige velferdsoppgaver for å stanse inflasjonen.

For å skjerme vanlige folk, unge, eldre og de med dårlig økonomi, er det nødvendig å styrke kommunesektoren budsjettmessig. Kommunesektoren er underbudsjettert, mål og midler henger ikke lenger sammen. Det det skyldes i det vesentlige to forhold:

1) Skatteøret til kommunene, fastsatt av staten, er ikke tilstrekkelig til å løse de lovpålagte tjenestene.

2) Den «naturlige» trangen hos politikerne til å prioritere «kjekke ting» - ut over det de er forpliktet til etter loven.

«Registeret for betinget godkjenning og kontroll»

Også kalt ROBEK er som regel medisinen når kommunene er så skakk-kjørte at de ikke får endene til å møtes. En kommune som havner her vil få lovligheten i årsbudsjettet kontrollert av statsforvalteren. De vil også måtte godkjenne låneopptak og langsiktige leieavtaler. Robek innskrenker selvsagt en kommunes handlefrihet, men en kommune med store underskudd har jo også mistet sin handlefrihet.

I Møre og Romsdal er det bare to kommuner på ROBEK lista, Rauma og Vestnes. Jeg spår at i løpet av de neste to åra vil det ha kommet til en god del flere. Kommuner satt under administrasjon har gått dramatisk ned de seinere åra takket være god sysselsetting, lav rente og sannsynligvis reduserte tjenestetilbud.

Hva det vil koste for Molde kommune å komme i balanse med et driftsnivå på 120 millioner over inntektsnivå kan man jo forestille seg. Strategien er å hente pengene der det er mest penger å hente: skole og eldreomsorg.

Vi har en av de største lånegjeldene i landet på 125 000 kroner på hver av oss. Totalt 3,5 milliarder i 2020 økende til 3,7 milliarder i 2023. Det betyr at da går  over 10 % av driftsinntektene til avdrag og lån. 1% renteheving reduserer driftsnivået med 24 millioner (finanskostnader) eller tilsvarende ca 35 stillinger.

Kunsten å prioritere lovpålagte oppgaver.

Dette skal liksom være det vi politikere er til for. Det er ikke noe som kan settes bort til administrasjonen. Det er også på sin plass å minne om Fusadommen fra 1990 som klart og tydelig slo fast at kommuner ikke kan begrunne kutt i lovpålagte oppgaver med dårlig økonomi.

Vi blir hele tida møtt med tall fra KOSTRA-gruppe 10. Dette er ikke noen kvalitetsparameter men en konkurranse om laveste nivå. Det er ikke KOSTRA-tallene som definerer hva som er bra nok, eller minstestandard for en tjeneste. Det er det fagfolk som skal gjøre ut fra en individuell vurdering.

Spørsmålet vi må stille.

Er politikerne i Molde tøffe nok til å forsvare den velferden og det nivået på tjenestene som er etablert, eller får vi et ras? Som politikere kan vi selvsagt kreve en betydelig merinntekt over statsbudsjettet. Et opprør i kommunesektoren er absolutt på sin plass. Vi kan fleske til med en økning i eiendomsskatten eller kutte i ikke lovpålagte tjenester og innføre lånestopp.

Jeg tviler på at det er noe flertall for noe av dette i dagens kommunestyre derfor tror jeg at det beste for brukerne vil være at statsforvalteren tar over og fordeler innstrammingene på mest mulig rettferdig vis. Det er selvsagt et politisk nederlag men kanskje en nødvendig lærestykke?

Jeg tror det er fornuftig med flere store folkemøter som kan stake ut kursen for hva som må gjøres og forsvares i den krisa vi nå opplever.

Rik stat, men fattige kommuner der velferden produseres har vi vent oss til, men det som nå skjer er svært urovekkende og uforutsigbart.

Det er en tilstand vi ikke kan leve med, den er like alvorlig for folkehelsa som en lærerstreik. Bør vi innføre tvungen lønnsnemd for kommuner som kutter i velferden?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal