Han har sagt noe av det samme fra Stortingets talerstol: «Vi skal ha sterke aktivitetsskap­ende tiltak for maritim industri og en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip. Det er dette Norge trenger: en ny kurs for maritim industri og for hele Kyst-Norge» (21.10.21).

Det er ingen hemmelighet at Maritimt Forum var svært aktive for å påvirke parti­programmene til alle partier før starten på valgkampen. Både Ap og Sp tok mange av våre innspill med i programmene sine for maritime politikk.

Ambisjoner i regjeringserklæringen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet viste store maritime ambisjoner i sin regjeringserklæring.  Her heter det at regjeringen blant annet vil:

- Legge frem en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip.

- Lage en strategi for å sikre at offentlige byggeoppdrag innenfor maritim sektor i størst mulig grad havner hos norske verft.

- Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen med sikte på at en større del av verdiskapingen fra offentlige kontrakter skal komme den norske maritime næringen til gode.

- Gi Eksfin et bredere mandat og finansieringsløsninger som er på nivå med våre handelspartnere,

- Utnytte det internasjonale handlingsrommet for eksportgarantier.

Det er nå ett år siden Støre-regjeringen kom på plass, og det er tid for å stille spørsmålet om hva som er levert. Så langt har det vært som under Solberg-regjeringen, mest ord og lite handling. Rett skal være rett, det kommer en utredning om handlingsrommet i EØS i januar. Vi håper at det fører til handling.

Skatteopprør langs kysten

Det mest konkrete som er levert så langt er skatteøkninger. Dette har ført til skatteopprør langs kysten: Åtte av ti bedrifter er svært eller ganske misfornøyde med skatte- og avgiftspolitikken til regjeringen – kun tre prosent er fornøyde, viser en undersøkelse utført for arbeidsgiverorganisasjonene. Meldingen fra bedriftene langs kysten er klar: Skatteøkningene er betydelige og øker usikkerheten og svekker framtidsutsiktene for maritime bedrifter.

Det er en grense for hvor stor skattebyrden kan bli. Regjeringen er i ferd med å få et stempel på seg som næringsfiendtlig.  Med sine forslag svekker de vekstkraften i norsk industri. Når utenlandsk kapital får stadig bedre arbeidsbetingelser i Norge enn lokalt eierskap gjennom formueskatten, er det på tide at vi roper et varsko.  Regjeringens innføring av grunnrenteskatt for oppdrett vil kraftig redusere næringens evne til investeringer med mange milliarder pr. år. Leverandørindustrien inkludert maritim blir skadelidende. Høyere arbeidsgiveravgift vil også svekke evnen til verdiskaping.

Verftenes konkurransesituasjonen

Skipsverftene har i lengre tid etterlyst tiltak for å bedre konkurransesituasjonen. At norske offentlige skip bygges i utlandet er jo pinlig. Mye av problemet ligger i anbudsregimet der det i dag nesten utelukkende går på pris. Det er lov å vektlegge miljø, kompetanse og kvalitet, HMS og bruk av lærlinger med mer. Da beholder vi verdiskapingen i Norge.

Norske finansieringsordninger er også dårligere enn det internasjonale konkurrenter har. Måtte det arbeidet som nå skjer i departementet føre til at vi omsider får på plass en forskudds­garantiordning for verftene gjennom Eksfin. Dette vil gi økt ordreinngang, høyere sysselsetting, bedre likviditet og større verdiskaping for verftene.

Når aktiv næringspolitikk?

Per Vidar Kjølmoen er Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson på Stortinget. Han skal ha skryt for sitt arbeid for reduserte fergepriser, men siden han snakket om maritim politikk i Stortinget i oktober i fjor (se over), har det vært lite fokus på maritime utfordringer og muligheter. Det er derfor grunn til å spørre om hva han nå vil gjøre for å iverksette den aktive næringspolitikken han og Ap sa de ville prioritere.

Det kommer en tid uten pandemi og krig, eller inflasjons- og energikrise. Da må regjeringen følge opp det de lovet i sin egen tiltredelseserklæring.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal