Likevel har det de siste 18 månedene kun vært én fast ansatt lege av 3 fastlegestillinger, i tillegg til turnuskandidat.

Til legekontoret sokner rundt 3000 innbyggere. -det er 3 ganger flere enn landsgjennomsnittet for en fastlegeliste.

-Dette bekymrer visst ikke kommunedirektøren.

Molde Frp reagerer på informasjon om at flere potensielle kandidater til stillingene ikke engang har fått svar på gjentatte henvendelser om stillingen.

For om lag 1 år siden ble det fattet vedtak om midler til å få ansatt minst 1, og helst 2 nye fastleger ved legekontoret .

 Slik situasjonen er i dag er det et veldig stort trykk på den ene fastlegen som er der. Med ansvar for et stort antall pasienter i sitt område, og  opp mot 150 pasienter på en dag (om lag halvparten av disse til legekonsultasjon, resten får hjelp og behandling av annet personale) er det beundringsverdig at han makter å følge opp.

 Legene ved kontoret fører i tillegg tilsyn med et sykehjem, 2 demensavdelinger, samarbeider med helsesøster, jordmor og hjemmesykepleien.

Dagens fastlege har riktig nok hjelp av turnuskandidater, men de må også assisteres og veiledes ved medisinberegning og diverse behandlinger.

Siste 18 måneder har det vært innom ulike vikarer i kortete eller lengre perioder, og det har etter hvert blitt relativt mange . Dette fungerer ikke slik fastlegeordningen er ment å fungere. Viktige momenter er at fastlegen skal kjenne pasienten godt og stå for en pålitelig oppfølging. Vikarer har ofte mangelfull kunnskap om journalsystemet, regnskap, henvisningsrutiner, ambulansetjenesten og selve legekontoret. De trenger ofte kyndig veiledning for å fungere godt.

Dette er en sårbar og uholdbar situasjon for brukere og ansatte.

Molde Frp er bekymret for at det etter så lang tid fortsatt mangler 2 fastleger ved kontoret og stiller oss tvilende til om det er gjort nok for å rekruttere nye fastleger.

Molde Frp mener kommunedirektøren må være mer offensiv og fremoverlent i arbeidet med å fylle stillingene.

Regjeringen har lovet ett løft i fastlegeordningen 1. Mai. Nå forventer Molde Frp at det løser seg både økonomisk og ikke minst praktisk for ansettelse av flere fastleger ved Nesset legekontor.

-Det haster.

.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal