Budsjett og økonomiplan 2023-2026. Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune har et samla driftsbudsjett på nærmere 7 milliarder kroner, og ender etter fylkeskommunedirektørens forslag, med et brutto driftsresultat på 2,3 prosent. Fylkeskommunen har et formidabelt vegvedlikeholdsetterslep, samt omfattende etterslep på tunellsikring, og har satset lite på gang og sykkelveger og generell trafikktrygging.

Fylkeskommunedirektøren gjør det samme som regjeringen, stanser og utsetter flere samferdselsprosjekter. Prosjekter som sikrer sysselsettingen og dermed genererer skatteinntekter. Mindre aktivitet resulterer i oppdragsmangel, arbeidsledighet, og mindre skatt.

Samtidig har regjeringen gjennom økte skatteforslag i statsbudsjett felt en dødsdom over «Gåsa som la gull-egg». Regjeringen må kompensere for økte drivstoffpriser til fergedrift. Blir ikke det gjort vil det fremstå som meningsløst at først blir det gratis for passasjerer, så halvering av takstene, deretter gratis med bil til øyene, og deretter reduserte fergeavganger?

 Fylkeskommunen er opptatt av dyre og dårlige symbolpolitiske prioriteringer, der bærekraftsmåla til FN skal styre det meste. Fylket er den eneste regionen i «verden» som har kartlagt bærekraft i alle kommuner. I tillegg er det satt urealistiske mål om at fylket skal bli miljøfylke nr. 1 i Norge, samtidig som fylket er med å planlegge det negative miljø og klimaprosjektet Møreaksen.

Møre og Romsdal er et av landets største eksport og næringslivsfylker, og fylkeskommunen burde være opptatt av regional næringspolitikk, utdanning, samt utvikling og forsking som de viktigste «bærekrafts måla»

En ser få tegn til vilje fra fylkeskommunedirektøren til reell effektivisering av det fylkeskommunale byråkratiet. Stadig nye stillinger og titler dukker opp. Det er innført ansettelsesstopp fra oktober, noe som indikerer at FrP har hatt rett i at når næringslivet generelt effektiviserer, har fylkeskommunen gått den andre vegen. Når aktiviteten i fylkeskommunale prosjekter reduseres, er det ikke behov for alle planleggere mm. på fylkeshuset.

Fylkeskommunedirektøren sitt budsjett og økonomiplanframlegg bærer preg av dyre og unødvendige miljø og klimatiltak, og manglende søkelys på viktige tjenesteområder til folk flest og næringslivet.

Møre og Romsdal Fylke tar målet av seg med å være klimanøytralt i 2030, og skal kutte 55% på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser.  For å prøve å nå dette målet har fylkeskommunen brukt, og bruker store midlet på elektrisk drevne ferger, som også medfører store investeringer på nye fergekaier.

Samtidig støtter fylkeskommunen byggingen av Norges mest forurensende veiprosjekt Møreaksen, der bare vogntogene vil slippe ut om lag 800 000 - 1 000 000 tonn CO2 pr år.

Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal vil satse på ungdommen, utdanning, og næringslivet er og blir det viktigste, samt utvikling og satsing på nødvendig infrastruktur i heile fylket.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet proklamerte foran siste valg at nå skulle det ordnes opp, og kommunene skulle virkelig få merke at det var kommet nye koster inn i departementene. Alle har vi fått merke det. Høye drivstoff og energipriser var en realitet lenge før Russland angrep Ukraina, og derfor er det ikke alene hele forklaringen på den den generelle prisstigningen og økt rentenivå.

Sp og Ap har i flere år hevda at ferjedrifta er underfinansiert med 150 millioner kroner årlig. Fremskrittspartiet og resten av fylket forventer at Sp og Ap i regjeringa leverer på dette området umiddelbart.

Vi legger derfor til grunn 150 millioner kroner høyere inntektsramme for fylkeskommunen, og legger til at dette blir nyttet til økning av samferdselsramma til fjerning av foreslåtte kutt innen samferdsel innenfor en ramme på 150 millioner kroner.

Fremskrittspartiet legger til grunn et effektiviseringskrav i den fylkeskommunale administrasjonen på årlig 2% i tillegg til det generelle kuttet på 1% som ligger i budsjettforslaget

Fremskrittspartiet vil forhindre et kutt på 1% innen kompetanseområdet, og legger derfor inne en økning på vel 17 millioner kroner. Møre og Romsdal er det fylket som bruker minst resurser på videregående skole. Samtidig har vi den høyeste gjennomføring av alle.

Satsing på ungdommen og videregående skoler er det viktigste oppgavene til fylkeskommunen, og derfor må en innen dette området drive «utvikling, og ikke avvikling»

Fremskrittspartiet vil øke kraftig satsinga på gang og sykkelveger, samt trafikksikkerhet. Noe som er med på å gjøre hverdagen tryggere og bedre for unge som eldre i hele fylket.

Prosjektet BRM, Byen som regional motor legges ned. Det må ryddes opp i porteføljen «Kjekt å ha» Støtten til Lyntogforum avvikles. Fremskrittspartiet støtter ikke Kjerringsundet om det skal bygges i forbindelse med Møreaksen.

Det neste stor fjordkryssingsprosjekt er Todalsfjordkryssinga og dette må intensiveres og grundig drives frem mot snarlig byggestart.

Fergeforbindelse mellom Aure og Hitra må realiseres. Fylket kan søke om å få starte et pilotprosjekt med flytende fergekaier. Dette vil redusere fylkeskommunens investeringskostnader.

Sande fastlandssamband er også relativt «gryteklart» derfor må ytterligere planlegging og prosjektering forseres. Prosjektet ser ut til å kunne bli godt innafor sjølfinansierende og bør prioriteres. Fergesambander Larsnes – Åram – Sandsøy må få times avganger. Det arbeides videre med hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund i forbindelse med Stadt skipstunell.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal