Bedriftene ble først rammet av et hardt prissjokk både på varer, drivstoff og strøm. Deretter fulgte Regjeringen opp med et skattesjokk i statsbudsjettet for tusenvis av bedrifter langs kysten.

Dessverre er det slik at skattesjokk for én bedrift, svært ofte gir en negativ dominoeffekt. Det kan være investeringen i det nye butikklokalet som plutselig blir satt på vent eller i verste fall stoppet. Dermed blir det mindre arbeid for det lokale snekkerfirmaet, rørleggeren, elektrikeren, arkitekten, og heller ikke noe innkjøp av materialer og utstyr fra varehusene og butikkene i nærområdet. Slik er det i mange bedrifter og næringer.

Det er bedriftene som gir liv og lys i bygd og by på hele Vestlandet. Langs hele kysten finner vi flest av de små og mellomstore bedrifter som er gjensidig avhengig av hverandre. Om lag 95 prosent av NHOs medlemmer på Vestlandet er små- og mellomstore bedrifter.

Vår konkurransekraft og verdiskaping avhenger av at det etableres, videreutvikles og drives lønnsomme private virksomheter. Private eiere og investorer som bidrar med kapital, er en forutsetning for at det kan drives lønnsom virksomhet.

Nå er det mange som opplever at Regjeringen mangler kjennskap til hvordan lokalsamfunnene på Vestlandet er bygd opp, og hvordan private virksomheter blir satt pris på. Her er det nemlig ingen opplevelse av stor avstand mellom «vanlige folk» og gründere og bedriftseiere. På Vestlandet er det nemlig én og samme person. Vestlendingene er kjent for sterk skaperkraft og å heie fram de som satser og forsøker å skape verdier. Årsaken er nok opplevelsen og erfaringene vestlendingene har med at vi alle vinner på at bedriftene gjør det bra.

Bedriftene langs hele kysten skaper store verdier hver dag. De kjennetegnes ved å vise stort samfunnsansvar både ved å engasjere seg lokalt, samtidig som de bidrar med store skatteinntekter. Derfor er bedriftene en helt avgjørende forutsetning for den norske modellen som vi er stolt av, med en sterk velferdsstat og sosialt sikkerhetsnett som en viktig grunnmur, og et trygt og godt organisert arbeidsliv.

For å sikre at næringslivet kan møte behovet for omstilling og vekst, trenger de gode rammevilkår. Dette inkluderer velfungerende kapitalmarkeder, velfungerende konkurranse og et konkurransedyktig og effektivt skattesystem.

For norske private eiere er eierbeskatningen i Norge helt sentral. Regjeringen og SV har økt både formuesskatten og utbytteskatten betydelig de siste to årene. I tillegg har det blitt innført nye skatter, delvis med tilbakevirkende kraft, og med virkning før høringsprosesser er avsluttet og før forslag er vedtatt av Stortinget. Dette har skapt uforutsigbarhet og usikkerhet blant dem som investerer i Norge, og svekker tilliten til politiske prosesser.

Vi forventer at Regjeringen lytter til historiene fra bedriftene på Vestlandet. Det er nøkkelen til å forstå hvordan lokalsamfunnene her er bygd opp.

Bedriftene ønsker å være med å bygge lokalsamfunn og en trygg velferdsstat. Da er det viktig at ikke børen blir så tung å bære at man knekker ryggen.

Derfor har vi forventninger til at Regjeringen i forslaget til statsbudsjett neste år tar innover seg tilbakemeldingene fra bedriftene.

Næringslivet trenger en Regjering som minner om vestlendinger flest: Som heier på gründerånd og pågangsmot, og som blir stolt når bedrifter skaper verdier og arbeidsplasser i bygd og by.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal