I forbindelse med forslag til vedtak fremmet KrF ved Oddvar Hoksnes følgende tilleggspunkt: «Aukra kommunestyre ber om en gjennomgang av dagens fastlegeordning da en god fastlegeordning er en viktig forutsetning for at det interkommunale legevaktsamarbeidet skal fungere etter intensjonen. Vi ber om at en sak om dette blir lagt fram siste halvår av 2022»

På kommunestyremøte 8.sept. fikk vi i forbindelse med sak 46/22 «Fastlegeordninga i Aukra kommune» en gjennomgang av fastlegeordningen i Aukra kommune. Vår representant Helge Kjøll jr sa følgende i vårt hovedinnlegg i denne saken: « Vi er glade for at administrasjonen såpass raskt har fått utarbeidet og lagt fram denne saken til behandling. En god, sikker og rask tilgang til fastlege er avgjørende og svært viktig mht. innbyggernes trygghet. Vi har fram til i dag hatt ei god fastlegeordning. Kommunedirektøren skriver også at «Aukra kommune har en tilfredsstillende dekning av fastleger på øydelen av kommunen». For Julsundet er situasjonen slik at de fleste der har fastlege i Molde eller Hustadvika kommune. Dette påfører Aukra kommune ei utgift på 770 000 kr i såkalt gjesteinnbygger oppgjør i Helfo. På grunn av press på fastlegesituasjonen i vårt nærområde øker også pågangen fra andre kommuner til Aukra kommune. I saksutgreiingen blir det henvist til fastlegeforskrifta som sier at det er et listetak på 2500 pasienter. Dette er nok mer et teoretisk enn et realistisk tall. Gjennomsnittet for norske fastleger er i dag på 1100 pasienter.

Lista til en av våre fastleger er per dato full (lukket liste). Dette medfører økt press på den andre fastlegen, så også hans liste begynner å bli full. For å bedre situasjonen for dagens fastleger og dermed kvalitetssikre fastlegeordninga for kommunens innbyggere mener KrF at Aukra kommune må etablere en ny ALIS listehjemmel som helt eller delvis kunne blitt lokalisert på fastlandet. Der har vi allerede etablert en helsestasjon. Det er også i denne delen av kommunen at folketallet øker mest.

Arbeidet med å få etablert en ALIS listehjemmel må startet nå. Det tar tid å få dette etablert.Det skal behandles administrativt og politisk, det tar tid å få rekruttere og å få ansatt (minst 1 år) og myndighetene har for tiden en gavepakke til de kommunene som etablerer en ALIS listehjemmel på 360 000 kr per år. Dette vil over en 5 års periode gi Aukra kommune en støtte på ca. 1,8 mil kr. Det er den tiden det tar for en ALIS lege å bli spesialist. Ved å få etablert dette ville Aukra kommune også med stor sannsynlighet fått redusert dagens utgift på 770 000 kr kraftig.

Vi har dyktige og gode leger i Aukra kommune og vi har gode fasiliteter, men fastlegetjenesten er sårbar og under press. For å sikre en fortsatt god, trygg og sikker fastlegeordning må vi derfor sette i gang en prosess med å få etablert en ny ALIS listehjemmel. På bakgrunn av dette fremmer derfor KrF følgende forslag: «Aukra kommune må startet en snarlig prosess mht. å håndtere egne fastlegepasienter. I denne prosessen må Aukra kommune søke om å få etablert en ny ALIS listehjemmel. Det må i denne prosessen gjøres vurderinger om en ny ALIS listehjemmel helt eller delvis bør være lokalisert på fastlandet». Ved avstemming fikk dette forslag støtte fra SP og SV. Dette var dessverre ikke nok til å få flertall for forslaget, men KrF vil fortsatt være våkne for og jobbe for at vi skal ha en god, trygg og sikker fastlegeordning i Aukra kommune.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal