Som sedvanlig farer stortingsrepresentanten fra Frp med usannheter, etter min mening. Faktum er at det ikke er gitt noen politiske signaler om å sette Møreaksen på vent, utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik sier Vegvesenet ikke har fått stoppordre for arbeidet med bompengefinansiering av E39 Vik-Molde. Statens vegvesen skal levere første innspill til neste runde med Nasjonal transportplan i mars 2023. Regjeringen vil følge opp denne med sitt forslag til NTP våren 2024.

Frank Sve (Frp) hevder de fem største veiprosjektene i landet har fått stoppordre og er utsatt på ubestemt tid. Hvis dette medfører riktighet, så kan det faktisk hende at Møreaksen får en mulighet til å rykke fram i køen i NTP, siden det altså ikke er gitt slike signaler om stopp for Møreaksen. Sve har ikke fått med seg at regjeringen besluttet endret rullering av NTP lenge for krigen i Ukraina og påfølgende kostnadsøkninger i samferdselssektoren.

Sve sier hele Møre og Romsdal prioriterer E136, han sikter kanskje til at fylkestinget har gått inn for å prioritere Eksportveien, E136 Ålesund – Dombås. Å lytte til demokratiske beslutninger i fylkestinget er i så fall nye toner fra Frank Sve (Frp). Det samme fylkestinget har jo gått inn for Møreaksen som trasé for Fergefri E39 Ålesund – Molde.

Om referansen til fylkestinget ikke bare er tomme ord fra Frp for å kaste blår i øynene på naive velgere, så bør Sve og Frp også akseptere tilsvarende demokratiske beslutning om Møreaksen. Ikke bare fylkestinget men også alle berørte kommuner, samt tre påfølgende Storting og fire ulike regjeringer har gått inn for Møreaksen.

Frank Sve (Frp) er meget klar over at Møreaksen ikke konkurrerer med Eksportveien. Det er Nye Veier AS som står for strekningen E136 Vestnes – Bjorli på Eksportveien, og deres prioriteringer og bevilgninger påvirkes ikke av bevilgningene og prioriteringene til Statens vegvesen og Møreaksen. Om Møreaksen bygges eller ei har altså ingen innflytelse på Eksportveien fra Vestnes til Bjorli. Men om Møreaksen stoppes, så forsvinner bevilgningene til strekningen E39 Ålesund – Vestnes på Møreaksen, som er felles med E136 Eksportveien. Å stoppe Møreaksen vil dermed også stoppe Eksportveien der den har størst trafikk. Dette forstår også Frank Sve og Frp. Men vil ikke si det til sine velgere.

Å stoppe Møreaksen stopper i tillegg fastlandsforbindelsene til øyene Gossen og Otrøya. Frank Sve (Frp) vil heller overlate hele denne gedigne regningen til Møre og Romsdal fylkeskommune fremfor at staten velvillig betaler. I sin iver etter å skape en falsk illusjon om konflikt mellom Eksportveien og Møreaksen er Frp villig til å påtvinge disse store øysamfunnene i Romsdal fortsatt ferge på ubestemt tid. Men hva er vitsen med gratis ferge når fergen ikke går? Det eneste man oppnår med Frp sin politikk er at veiene er stengt enda oftere enn før, etter hvert som fergetilbudet reduseres.

Isteden forsøker Sve å bløffe velgerne om at midlene fra Møreaksen kan brukes på andre samferdselsprosjekter i fylket. Men stoppes Møreaksen så forsvinner disse midlene til andre langt mer folkerike regioner i Norge. Kanskje til et stort InterCity-prosjekt på Østlandet?

Frank Sve (Frp) forsøker på samme måte å hevde at Statens vegvesens planlegging av Mørekasen skjer på bekostning av andre prosjekter i fylket. Dette på tross av at samferdselsministeren stadig i sine svar til Sve presiserer at planleggingen av Møreaksen er en følge av stortingets beslutning om å prioritere Møreaksen i NTP. Disse planleggingsmidlene er øremerket prosjektet, ikke en pott til fri benyttelse for alle veiprosjekter i fylket. Men slike fakta passer ikke inn i Frp sin propaganda.

Det Frank Sve og Frp ønsker, er å så splid og misnøye. Det er fundamentet for velgeroppslutningen til Frank Sve. Fremskrittspartiet har vist at de så visst ikke er interessert i å regjere. De trakk seg frivillig fra Solberg-regjeringen da de oppdaget at det fulgte med ansvar å ha minister-poster. Frp foretrekker heller å være i opposisjon uten ansvar, vel vitende om at de da aldri vil bli stilt til veggs for totalt urealistiske valgløfter. Frp bryr seg om velgeroppslutning, men ikke om velgerne.

Ved å skape et feilaktig inntrykk av konflikt mellom Eksportveien og Møreaksen, og med overlegg forlede velgerne til å tro at pengene fra Møreaksen isteden kan benyttes på andre samferdselsprosjekter i fylket, kaprer Frank Sve (Frp) stemmer fra naive velgere som heller stemmer på konfliktskapende politikere som fremmer misnøye framfor forsonende brobyggere.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal