Vegstrekningen på E 39 fra Årø til Lønset har i flere NTP perioder blitt glemt av Molde kommune – en bynær vegstrekning på ca 5 km. En øvre vegtrase er vedtatt i Kommuneplanen (2016) – men er ikke fulgt opp. Traseen har «falt mellom» de store vegprosjektene i kommunen. Trafikkbelastningen på strekningen er godt kjent og dokumentert – og må løses.

Foto: Privat

Fakta.

·       Yrkesdøgntrafikk 9000 fra 2025.

·       Tungtrafikk 14,3 % (SVV).

·       Årlig trafikkvekst  1,5 – 2 % (SVV).

·       I rød sone på støykartet (SVV).

·       Europaveg og lokalveg, bygd i 1966.

Pr. i dag er yrkesdøgntrafikken 7000. SNR er i drift fra 2025 - ytterligere 2000 kjøretøy kjører da gjennom bomiljøet - til totalt 9000 kjøretøy. Noe som er alarmerende og uakseptabelt. Politikerne i Molde kommune kan ikke akseptere at et bomiljø i kommunen skal belastes med en  slik trafikkøkning over natten.

Midler til en øvre trase må bevilges i neste NTP. Traseen bygges overfor bebyggelsen fra Årø til Lønset  - en naturlig forlengelse av traseen fra Lønset til Hjelset – som det ligger til rette for. Dagens trase blir lokalveg.

Dagens veg er både europaveg og lokalveg med gjennomgangstrafikk fra Trondheim til Bergen - og ligger mellom to fergestrekninger. Vegen er livsfarlig for våre barn og barnebarn som må ferdes lang vegen – med tungtrafikk som dundrer forbi hele døgnet. Vegen er i rød sone på støykartet. Terrenget er bratt og bebyggelsen ligger tett inntil europavegen. Bydelen er i sterk vekst med m.a. 1000 nye boenheter i fra Årø -Strande, og ligger mellom sentrum og SNR.

Foto: Privat

Statens vegvesen har utarbeidet et forprosjekt for en øvre trase i forb. med arbeidet med kommuneplanen.  Statens vegvesen kan påbegynne arbeidet med reguleringsplan så snart traseen er inne på NTP.

En øvre trase med 90 km/t:

-       sikrer innbyggernes liv og helse, og en hverdag uten helseskadelig trafikkstøy.

-       gir ansatte som pendler til SNR fra øst kortere reisetid – noe som er rekrutterende.

-       gir næringslivet en mer effektiv transportetappe fra Årø  til  Hjelset og til Nordmøre.

Store vegprosjekt blir nå satt på vent, traseen er et lite vegprosjekt på 5 km som raskt kan settes i gang – når midlene er på plass.

Foto: Privat

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal