Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge den nåværende IA-avtalen videre fram til utløpet av 2024. Nåværende avtale ble undertegnet i 2019, men det har tatt tid å få virkemidlene på plass og i drift. Koronapandemien som traff landet tidlig i 2020 har påvirket både utvikling og bruk av virkemidlene, og flere evalueringer av hvordan virkemidlene har fungert er heller ikke ferdigstilte. Forlengelsen betyr at avtalen forlenges med gjeldende virkemiddel ut 2024, og at målene består.

I den nåværende avtaleperioden har det blitt satset på forebyggende arbeidsmiljøarbeid, samt gjort innsats mot lange og hyppige gjentagende sykefravær. Som en del av dette arbeidet ble det opprettet og tatt i bruk flere nye virkemidler. Disse virkemidlene videreføres til ut 2024:

·         Arbeidsmiljøsatsingen

·         Bransjeprogrammene

·         Koordinert arbeidslivstjeneste

·         HelseIArbeid

·         Tilskudd til ekspertbistand

·         Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte

·         Opplæring i arbeidsmiljøarbeid

·         Kunnskapsutvikling

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal er et ressurs- og kompetansesenter for private og offentlige virksomheter i vårt fylke. Vi er lokalisert i Kristiansund, Molde og Ålesund, men dekker geografisk hele fylket. Arbeidslivssenteret skal gjennom samarbeid med partene på arbeidsplassen bidra til å skape et arbeidsliv med plass til alle som vil og kan. Gjennom å forebygge sykefravær og frafall bidrar man til økt sysselsetting.

I vårt daglige arbeid så ser vi at det nytter å arbeide med å redusere sykefraværet og hindre frafall fra arbeidslivet. Innen mange yrker så er det knapphet på arbeidskraft og den enkleste om ikke eneste måten å ha tilgang til nok kompetent arbeidskraft er å ta vare på de som allerede er på plass. Godt sykefraværsarbeid og systematisk arbeidsmiljøarbeid vil kunne bidra til dette.

Vi har mange eksempler på godt samarbeid med små og store virksomheter i vårt fylke. Noen får umiddelbart resultat og andre steder legges det grunnlag for å ta ut gevinstene over tid. Det som er nøkkelen til å lykkes er samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og verneombud som jobber sammen for å identifisere risikoforhold og jobbe fram gode tiltak for å redusere arbeidsmiljøbelastninger og styrke nærværsfaktorer.

Det opprettes nå en nasjonal arbeidsgruppe som skal utforme mulige tiltak for å styrke IA-samarbeidet ute på hver enkelt arbeidsplass, og gjøre dette arbeidet enda bedre.  Denne gruppen har som mandat å komme med forslag til mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet i den enkelte virksomheten.  I mandatet for arbeidsgruppen står det at disse mulige tiltakene skal kunne benyttes på den enkelte arbeidsplass. Dette kan knyttes til for eksempel opplæring, informasjon, en mer målrettet sykefraværsoppfølging og en mal for en frivillig lokal avtale. Tiltakene skal være enkle og ubyråkratiske, og må kunne tilpasses virksomhetens utfordringer på sykefraværs- og frafallsområdet. Målene er at disse tiltakene skal være klare i løpet av tidlig 2023.

NAV Arbeidslivssenter i Møre og Romsdal er fornøyd med at IA-avtalen forlenges, og ser fram til å arbeide sammen med flere virksomheter de neste 2 årene for å nå målene i IA-avtalen. Det er viktig for den enkelte arbeidstaker, for virksomhetene og det er viktig for oss som samfunn.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal