Undergangen ved Skiri (eit køyrefelt) og strekninga Marstein-Flatmark står fortsatt utan konkrete planer.

Som i 2021, i 2022 og fleire tiår bakover tid  så er det heller ikkje no i 2023 sett av nok pengar til at E136 kan starte opp med viktig oppgradering og utbering, unntaket er  Veblungsnes med muleg  oppstart i løpet av 2023. Dei aller farlegaste og mest ulykkesutsette flaskehalsane står altså på vent.

På konferansen vart ei heilheitleg plan for utbetring  av alle farlege og ulykkesbelasta flaskehalsar langs E 136 gjennom  Rauma kommune ikkje nemnt, kun at Nye Veier ser for seg eit 20-årsperspektiv for renovering og utbygging av heile E136 i Rauma. Dette er svært urovekkande og noko vi absolutt ikkje kan slå oss til ro med.

Måna bru i Måndalen, samt vegen før og etter brua: Eksportveg, turistveg og skuleveg med omlag 2000 køyretøy i døgnet der ca 25 prosent er tungtransport. Krapp sving (90 grader) rett før Måna bru, vegen er utan midtstripe og utan fortau/gang -og sykkelveg. Avkøyring til bustadområde og byggefelt til båthamn,  bensinstasjon, campingplass, friluftsområde og trevarefabrikk. Skuleveg for barn og unge og veg til busshaldeplass for vidaregåande elevar/studentar og andre mjuke trafikkantar.  Mange ulykker og nestenulykker kvart år, spesielt på vinter (blir dessverre ikkje registrert når det ikkje er personskade). Nedetid ved ulykker- omkøyring ikkje mogleg for store vogntog.

·         her trengs det utbetring med gang-sykkelveg, trygge avkøyringar, god skilting inn og ut av sentrum langs heile  vegen frå tunnelopning (Måndalstunnelen), over brua og inn mot sentrum. Det må sikrast trygg ferdsel både for mjuke trafikkantar, men og for tungtransporten som får store materielle tap og andre utfordringar når ulykker skjer. Måna bru må utvidast og få gang-sykkelveg.

Gangveg Oterholm-Hovde i Måndalen: Gang -og sykkelvegen gjennom Måndalen sentrum og inn mot Åndalsnes stoppar på Oterholm. Dei neste grendene som høyrer til Måndalen er Hovde og Søvik. Her bor det om lag 100 innbyggarar, 24 er barn under 18 år. Mange av desse barna går på skulen, deltek i fritidsaktivitet, har venner osv i Måndalen. Arbeidsplassar, butikk og andre fasilitetar skal nås i sentrum. Hovdekollen (Hovde)er eit ynda  turområde for innbyggarane i Måndalen.  Denne strekninga/Gjerdslabakken har bratt stigning, her står det fast mange vogntog i løpet av ein vinteren med påfølgande nedetid. Det er mykje hjort i området.

·         gang -og sykkelveg heilt nødvendig for å unngå ulykker langs den farlege vegen.

Gang-sykkelveg til Sæth i Innfjorden: Strekninga mellom  Grande trevar og mot Sæth i Innfjorden er også ein farefull strekning langs E136. Dette er også ein skuleveg, det er ikkje rett til skuleskyss når det er under 4 km. Her har det vert forventningar om utbetring i mange tiår. Dette er  og ei rasutsatt strekning.

·         gang-sykkelveg, samt rassikring er heilt nødvendig for å unngå ulykker langs den farlege vegen.

Gang-sykkelveg i sentrum av Innfjorden: Frå inn/utkøyring i småbåthamna og til avkøyringrett før Vikbogen med byggefelt, skule, kyrkje og bustadområde/bustadfelt er det heller ikkje gang-sykkelveg. Det er ei kort strekning som blir svært mykje brukt av mjuke trafikkantar som skal til og frå båthamn, samfunnshus, skule, fritidsaktivitetar, bustadfelt, ballbinge osv. I Innfjorden bor det om lag 400 innbyggarar

·         gang -og sykkelveg er heilt nødvendig for å unngå ulykker langs den farlege vegen.

E 136 gjennom/rundt Vikbogen i Innfjorden: Her er det smal veg utan midtstripe gjennom to skarpe svingar, det er store utfordringar og neste full stopp når to trailerar skal møtast, og det er relativt ofte med tanke på 500 tungtransport pr døgn. Her er det anslagsvis eit titals trailerar som hamnar i grøfta gjennom vinteren, (skjer og på sommaren) med påfølgande nedetid. I 1994 var det planer om bru over Vikbogen.

·         utvidelse av vegbane og utbetring, fjerning av skarpe svingar er heilt nødvendig for å unngå ulykker langs den farlege vegen.

Stortinget vedtok i 2002 ein nullvisjon om ingen drepne eller hardt skadde i trafikken. For at dette ikkje berre skal vere ein teoretisk visjon, må det jobbast raskt med alle dei ulykkesutsette flaskehalsane som her er nemnt.

Vi har alle forventningar om at Nye Veier AS, lagar ei heilheitleg oversikt, i prioritert rekkjefølge, samt framdriftsplan over heile strekninga E136 gjennom Rauma kommune.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal