Siden pandemiens start har Venstre vært bekymret for hvilke konsekvenser tiltakene ville få for barn og unge. Da vi satt i regjering satte vi i verk en rekke tiltak som skulle kompensere for tapt læring og tapt tid med venner og klassen.

Etter valget bestemte Ap- og Sp-regjeringa seg for å kutte i pengene som var satt av til tapt læring for 2022. De har heller ikke støttet noen av forslagene våre om nye potter (heller ikke etter den lange lærerstreiken i høst), opprettholdelse av sommerskoletilbud, eller liknende.

Her er det vi har foreslått:

I regjering:

  • I 2020 ble det etablert et tilskudd for å ta igjen tapt læring for sårbare elever, og tilskuddet ble videreført for våren og høsten 2021.

  • I 2020 ble det bevilget 170 millioner kroner til tilskuddet for å redusere tapt progresjon. Tilskuddet ble videreført med 160 millioner kroner for våren 2021 og med 240 millioner kroner høsten 2021. I tillegg ble det i RNB2021 bevilget 10 mill. kroner som ble sjablongmessig fordelt til kommunene i regjeringens områdesatsing, men da til samme type tiltak som de øvrige midlene.

  • Fra RNB2021 ble målgruppen for tilskuddet utvidet til å inkludere barnehager, og også at tiltakene skal treffe elever generelt og ikke bare de mest sårbare.

  • Den blågrønne regjeringen foreslo 240 millioner kroner til tilskuddet i 2022 for å videreføre og utvikle det. Tiltakene skal treffe barn og elever generelt, og ikke bare de mest sårbare.

  • I budsjettavtalen for 2022, mellom Ap- og Sp-regjeringen og SV, ble ti prosent (24 millioner) av potten til tapt læring kuttet. Det har ikke blitt rettet opp igjen.

Etter regjering (stemt ned av regjeringspartiene):

·       I februar 2022, rett etter omikron-nedstengingen, foreslo vi en krisepakke for elevene. Vi ville:

o   At regjeringen senest innen utgangen av april legge frem en tiltakspakke for å ta igjen tapt faglig og sosial læring og tette kunnskapshull.

o   At regjeringen snarest skulle komme tilbake til Stortinget med forslag som la til rette for gjennomføring av nye og utvidede sommerskoletilbud i kommuner og fylkeskommuner som har behov og ønske om det, etter samme modell som i 2021.

o   Forplikte skoleeier til å kartlegge elevenes lese- og regneferdigheter før skolestart og tilby intensiv opplæring i lesing og regning til elever som trenger det.

o   Følge opp fullføringsreformen gjennom å be fylkeskommunene tilby innføringsfag i norsk, matte og engelsk for elever som har svake karakterer på vei ut av ungdomsskolen og står i fare for å falle fra.

o   Gjennomføre et nasjonalt leseløft fra skolestart i august 2022.

o   Tydelig forplikte skoleeiere til å sikre tilstrekkelige systemer for god fraværsoppfølging i hele skoleløpet som sikrer nærvær og en plan for oppfølging av fravær fra første time, med særlige tiltak for å få ned kritisk høyt fravær.

§  Vi fikk ikke gjennomslag for noe av dette, men Stortinget stemte enstemmig for å be regjeringen om å ha dialog med kommuner og fylkeskommuner om tiltak for å bøte på negative konsekvenser av pandemien for elever i norsk skole.

·       I revidert budsjett for 2022 foreslo vi å sette av 200 millioner kroner til å styrke skolenes arbeid med å ta igjen tapt læring og hindre skolevegring og kritisk høyt fravær. Pengene skulle målrettes mot elever i videregående skole.

o   Regjeringens forslag til revidert budsjett inneholdt 75 millioner kroner til «å motvirke negative konsekvenser av pandemien i skoler og barnehager».  Det skulle rekke til alle barn og unge som trengte hjelp, fra barnehagealder ut videregående. Det er å smøre tynt utover.

o   I revidert-budsjettavtalen fikk SV også gjennomslag for 30 mill. til å øke bemanningen i skoler og barnehager i levekårsutsatte områder. Det er fortsatt bare ca. halvparten av det vi mente trengtes.

·       I Venstres forslag til statsbudsjett for 2023 satte vi av 216 mill. kr. til å ta igjen tapt faglig og sosial læring. I tillegg ønsket vi å bruke 200 mill. kr på sommerskoler i kommuner som ønsket det i 2023.

o   Regjeringen leverte ingenting på disse feltene i år.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal