Er det mulig å lage en ordning som virker rettferdig og som sikrer at landets minstepensjonister og uføre kan ha en tryggere økonomi? 16. juni la Pensjonsutvalget fram sine tanker og forslag til hvordan vi her i landet bør ordne oss for å ha en god pensjonsordning for alle. Det kan høres ut som at pensjon er ett av de kjedeligste temaene å debattere, men sannheten er at det som handler om pensjon angår like mye dagens spedbarn, 14-åringer, 44-åringer og 60-åringer. Det er nemlig fellesskapet som skal skaffe til veie penger for at folk skal ha en trygg pensjonisttid.

To fakta er urokkelige: Folk lever lengre, og det blir dyrere å bære pensjonsordningen. I Møre og Romsdal vil det i 2035 være 11.000 flere innbyggere over 80 år enn det var i 2020. Ett eksempel: I Hustadvika kommune dobles antall innbyggere over 80 år fra 581 til 1.163. Barn som fødes i 2035 får en beregnet levealder på mellom 88 og 90 år i våre kommuner.

Pensjonsutvalgets leder, Kristin Skogen Lund, la fram forslag om at folk må belage seg på å jobbe lengre for å få full pensjon enn i dag, nettopp fordi levealderen øker. Helt konkret sier utvalget at folk i framtida ikke lenger kan gå av med pensjon når de fyller 62 år. Vanlig pensjonsalder, som i dag er 67 år, må trolig heves til 70 år. Dette er kontroversielt. For personer som er ufør, er et slikt forslag uaktuelt, for er du ufør, kan du ikke stå lengre i jobb. Pensjonsutvalget foreslår klokt at to grupper må sikres bedre pensjon i åra framover: enslige minstepensjonister og uføre. Er man opptatt av rettferdighet, kan ikke disse to gruppene få dårligere kjøpekraft år for år. Systemet skal være sosialt bærekraftig.

Når det blir flere pensjonister og færre yrkesaktive å dele byrdene på, er det lett å begripe at pensjonsordningen kommer til å koste staten mange milliarder kroner mer hvert år. Det finnes tre opplagte løsninger å skaffe penger på: 1. Folk som jobber, må betale mer i skatt. 2. Staten må bruke mer av oljepengene til pensjoner. Mer til pensjon betyr mindre til andre formål. 3. Folk må jobbe lengre for å opptjene full pensjon. Kristin Skogen Lund og Pensjonsutvalget ser mest på den siste løsningen, for regnestykket må gå bedre i hop. Det har gått 11 år siden forrige gang pensjonssystemet i Norge ble endret. Debatten om pensjonsordninger blir en av de viktigste debattene å ta, for vi kan ikke fortsette dagens pensjonsordning der ei stadig større regning dyttes over på framtidige generasjoner barn, unge og unge voksne.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal