Møreaksen er den valgte traséen for fergefri E39 her i fylket, og er vedtatt av 3 forskjellige Storting og 4 ulike regjeringer, samt Fylkestinget i Møre og Romsdal. Også alle berørte kommuner har gått inn for Møreaksen. Næringslivsledere fra over 100 bedrifter med mer enn 20 tusen arbeidsplasser og rundt 100 milliarder i omsetning har signert et opprop om rask realisering av fergefri E39 Ålesund-Molde.

Nye Veier AS har fått oppdraget med Eksportveien E136 fra Vestnes til Dombås. De får hvert år en egen bevilgning til sin portefølje av veiprosjekter, og den er upåvirket av eventuelle bevilgninger til Møreaksen. Statens vegvesen har fått oppdraget med Møreaksen E39 Ålesund – Molde, hvor strekningen fra Ålesund til Ørskogfjellet/Vestnes er felles med E136 Eksportveien.

En viktig del av fergefri E39 Møreaksen er fjordkryssingen. Den inkluderer en undersjøisk tunnel fra Vik i Vestnes kommune på sørsiden av fjorden, til Otrøya. Derfra blir det bro, til Julbøen i Molde på nordsiden av Romsdalsfjorden. I tillegg brukes fyllmasse fra tunnelen til å bygge en forbindelse over Kjerringsundet, som vil knytte Gossen og Otrøya sammen, og derved også gi Gossen fastlandsforbindelse.

Den undersjøiske tunnelen på Møreaksen vil få en lengde på 14,5 km, med en dybde 326 m.u.h. Til sammenligning vil Boknafjordtunnelen på Rogfast (også en del av fergefri E39) bli 26,7 km lang, med en dybde på 392 m.u.h. Denne tunnelen ble påbegynt i 2018, og har også en arm til Kvitsøy på om lag 3,5 km. Den tunnelen som er mest lik Møreaksen er på Ryfast (også en del av fergefri E39). Den ble åpnet i 2020, og har en lengde på 14,4 km og dybde på 291 m.u.h.

Den mest trafikkerte fergestrekningen i Norge er Horten – Moss med ÅDT 5.032. ÅDT (årsdøgntrafikk) angir daglig gjennomsnittlig trafikkmengde/kjøretøy over et år, men tar ikke hensyn til antall passasjerer og fotgjengere. Trafikktallene er hentet fra 2019, siste normalår før covid-pandemien.

De neste tre mest trafikkerte fergestrekningene inngår alle i fergefri E39. Nummer to er Mortavika – Arsvågen, med ÅDT 4.112, og blir erstattet av fergefri Rogfast som ble påbegynt i 2018 som nevnt over. Nummer tre er Halhjem – Sandvikvåg med ÅDT 2.706, og skal avløses av fergefri E39 Hordfast. Kostnadsrammen er 37,7 milliarder, og inkluderer en bro over Bjørnafjorden til 17 milliarder. Nummer fire er Molde –  Vestnes, med ÅDT 2.342. Den inngår i fergefri E39 Møreaksen, med en kostnadsramme for Ålesund-Molde på 24,4 milliarder. Denne kostnadsrammen dekker altså også en stor del av Eksportveien E136, dvs. fra Ålesund til Vestnes. Og gir i tillegg fastlandsforbindelse til to store øyer i Romsdal, en kostnad som fylkeskommunen ellers må dekke.

Møreaksen vil avløse i alt tre fergesamband med totalt 7 ferger. Fergesambandet Molde – Vestnes (ÅDT 2.340), Solholmen – Mordalsvågen (ÅDT 530) og Aukra – Hollingsholm (ÅDT 1.020). Møreaksen vil altså avløse fergesamband med til sammen ÅDT på 3.890. Til sammenligning har Bjorli vest på Eksportveien E136 ÅDT 1.941, dvs. bare om lag 50% av trafikken på de tre fergestrekningene som Møreaksen vil erstatte.

Hvert år blir om lag 20 personer skadet eller drept på E136 Eksportveien Dombås – Ålesund. Realiteten er at en stor del av trafikken både fra Dombås og Ålesund faktisk skal krysse Romsdalsfjorden, der veien er stengt mesteparten av tiden. Da blir det et res for å unngå å møte en stengt fergebom. Det er en åpenbar sammenhengen mellom ulykkestallene på E136 og en stengt E39 over Romsdalsfjorden, og dette problemet forsvinner ikke før fergene forsvinner, uansett standard på E136 Eksportveien.

Fergestrekningen over fjorden er i utgangspunktet stengt. Den er kun åpen mot betaling noen få minutter 2 – 3 ganger i timen på det meste, da med svært begrenset kapasitet og i meget redusert hastighet. Når fergene blir avløst av en fergefri forbindelse slik som tunnel eller bro, så viser all erfaring at lokaltrafikken nærmest eksploderer, til glede både for det lokale kulturliv og næringsliv. Da er det ganske uforståelig at noen i stedet vil prioritere en vei som allerede er døgnåpen og gratis, med mye mindre trafikk, og hvor det i tillegg er jernbane på deler av strekningen (Åndalsnes-Dombås/Oslo).

I media blir behovet for utbedring av E136 Eksportveien ofte ledsaget av et foto av en smal jernbaneundergang på E136 i Romsdalen. Ved siden av burde det vært et tilsvarende foto av en stengt fergekai med bommen nede på E39 Møreaksen, ingen ferge i sikte, og et skilt med avgangstider og fergepriser. Det vil kanskje åpne øynene til noen av leserne.

Mange uttrykker stor utålmodighet og forundring over hvor sent arbeidet med disse veiene går. Flere avisinnlegg harselerer over sendrektige offentlige etater, samtidig som de selv ofte avslutter sitt innlegg med egne forslag til nye trasevalg som de krever grundig utredet. Mens man på sørsiden av fjorden fortsatt leter etter nye traséer, så kan man i det minste starte der traséen allerede er vedtatt – kryssingen av Romsdalsfjorden på fergefri E39 Møreaksen. Her er man ferdig å snakke, her kan man begynne å gjøre noe.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal