Under fremlegg av statsbudsjettet her i Molde spurte vi derfor statsråd Ola Borten Moe både om forslaget samsvarte med sosialdemokratiske prinsipper og hvor det egentlig kom fra. Statsråden valgte å svare på det siste spørsmålet, men ikke det første. Han hevdet at «forslaget kommer fra regjeringen», som altså inkluderer et sosialdemokratisk parti der prinsippsterke ledere som Einar Gerhardsen kjempet frem viktige utdanningspolitiske reformer. Disse ga i praksis allmenheten adgang til høyere utdanning.

I lys av dette fremstår forslaget om skolepenger som både historieløst og uten prinsipiell forankring. En viktig premiss for en demokratisk og økonomisk utvikling er at utdanning er allment tilgjengelig. Skolepenger bryter med prinsipper om at utdanning i Norge skal være tilgjengelig for alle, uansett formue. Forslaget tar også til orde for at ungdom fra den fattigste delen av verden skal betale, mens de som er så heldige å være født i rike Europa skal slippe. Det bryter dermed med hensynet til internasjonal solidaritet. Konsekvensene dette forslaget kan ha for studieprogrammer med mange internasjonale studenter samt det sosiale livet på norske læresteder, skal heller ikke undervurderes. Men etter vårt syn bør de førstnevnte elementene veie klart tyngst i denne saken.

Vi mener det er ekstra viktig at politikken med gratis studieplasser videreføres i en tid der internasjonalt samarbeid og solidaritet er satt på prøve. Regjeringen oppgir prinsipper som har preget norsk utdanningspolitikk gjennom hele etterkrigstiden ved å henvise til at andre land har studieavgifter. Vi synes ikke at denne begrunnelsen er holdbar. Internasjonalt har studieavgifter preget universitet- og høyskolesektoren i land som Storbritannia og USA. Erfaring tilsier at skolepenger kan utgjøre svært store beløp som i praksis favoriserer studenter fra formuende familier. Det er dyrt nok for mange å komme til vårt land for å studere, om man ikke skal betale skolepenger i tillegg. De norske skolepengene er kanskje ikke budsjettert til å bli særlig store i denne omgang, men hvem vet hvordan det blir når neste krise rammer.

Svein Bråthen, professor i transportøkonomi og Dag Erik Berg, førsteamanuensis i samfunnsendring, begge Høgskolen i Molde Foto: Høgskolen i Molde

Den økonomiske politikken er preget av økende global ulikhet. Det framstår som etisk sett svært betenkelig at et rikt land som tjener store beløp på en energikrise skal hente enda flere penger fra studenter som kommer fra land utenfor EU. Et viktig prinsipp i global samhandling er at partene bør være mest mulig likeverdige. Mange av studentene reiser hjem, og gir viktige bidrag i sine lokalsamfunn. Norge holder ofte fanen høyt for å bekjempe globale forskjeller. Stimulering av gratis høyere utdanning er et virkemiddel som begge parter nyter godt av. Det synes vi at man bør fortsette med. Derfor bør dette forslaget skrotes.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal