En av de mest betente sakene i Møre og Romsdal fylkeskommune er fortsatt ikke løst. Konflikten som har bygget seg opp, er mellom kontrollutvalgets leder Terje Hals og kontrolldirektør Tor Harald Hustad på den ene siden og revisjonsselskapet Møre og Romsdal Revisjon på den andre siden.  Også innad i kontrollutvalget har det kommet fram at det har ulmet.  Konflikten har lammet arbeidet til kontrollutvalget, og det er skarp front mellom kontrollutvalgets leder sammen med kontrolldirektøren og revisjonsselskapet som fylkeskommunen forøvrig er medeier i.  Partene retter sterke anklager mot hverandre, og forholdet skal være preget av mistro og mangel på samspill. Et så betent forhold kan ikke få fortsette.

Kontrollutvalget er valgt av fylkestinget, og er et selvstendig organ som skal se etter at pengene brukes slik fylkestinget har bestemt. Kontrollutvalget skal se til at det er gode rutiner og prosedyrer, utvalget skal ha oppsyn med at ting går rett for seg og følge med hvordan fylkeskommunen forvalter de mer enn 5,5 milliarder kronene som brukes på hovedområder som skole og utdanning, samferdsel, næringsutvikling, kultur, tannhelse og drift av bygninger og fylkeskommunen som organisasjon. Kontrollutvalget rapporterer direkte til fylkestinget. Da utvalget ble valgt i 2019, besto det av Terje Hals (Nordmørslista), Elise Fiske (H), Maritta Ohrstrand (Sp), Mellvin Steinsvoll (Ap) og Gunhild Meringdal (Frp). I april trakk Elise Fiske seg, og ba samtidig om at hele kontrollutvalget ble byttet ut.

Dette er ikke tidspunktet for å fordele skyld og finne syndebukker for at kontrollvirksomheten ikke fungerer.  Noe bunner trolig i faglige forhold, men mye handler om personkjemi eller mangel på god kjemi. Et forvaltningsnivå som fylkeskommunen, med sektorer som er viktige for hverdagen til innbyggerne i dette fylket, kan uansett ikke ha et ikke-fungerende kontrollregime. Tradisjonen er at mindretallet i fylkestinget - opposisjonen - får lederen og nestlederen av kontrollutvalget, ettersom det er flertallets vedtak om pengebruk som skal følges opp og kontrolleres. I denne saka har flertallet foreslått å velge nytt kontrollutvalg.  Forsøk på mekling og å få eksterne råd for å gjenopprette tillit har vært forsøkt, men har så langt ikke ført til noen løsning. Det er et nederlag for fylkestinget som kollegium å måtte sparke det sittende kontrollutvalget.  Vi har vanskelig for å se at det er noen veg utenom å foreta omfattende endringer.  Når fylkestinget, som er fylkets øverste politiske folkevalgte organ,  samles i juni, må det tas affære. Det er innbyggernes penger dette handler om, og innbyggerne må være trygg på at kontrollordningene fungerer godt

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal