Norge bør gå foran og stanse oljeletingen på norsk sokkel i forkant av årets klimatoppmøte.

Fra 30. november til 12. desember 2023 avholdes FNs 28. internasjonale rammekonvensjon om klimaendring, ”COP28”  - i oljehovedstaden Dubai.  Norge deltar, og spørsmålet om utfasing av olje og gass blir et viktig tema.

Skal vi greie å nå klimamålet som verdens land har forpliktet seg til, er det ikke lenger rom for å lete etter mer olje og gass. Dessverre viser en rapporten ”Production Gap Report 2023” fra FN – der mer enn 80 forskere fra over 30 land har tatt del i – at de fossilproduserende landene planlegger å utvinne dobbelt så mye fossil energi enn det som er mulig å forbrenne hvis vi skal nå klimamålet. Rapporten viser også at Norges oljepolitikk er på kollisjonskurs med et levelig klima.

Som et rikt, oljeproduserende land har Norge et historisk og moralsk ansvar for å lede an i dette arbeidet. Det viktigste bidraget Norge bør ta med seg inn i forhandlingene er letestans på norsk sokkel og en plan for hvordan Norge kan omstille seg vekk fra olje og gass til mer bærekraftige løsninger.

Stans i alle nye letelisenser er også i tråd med anbefalingene fra Klimautvalget 2050, som nylig kom med sin ”Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken mot 2050” (NOU 2023: 25).

Anbefalingene fra regjeringens eget ekspertutvalg var klare: Norge bør slutte å lete etter mer olje og gass, stanse utbyggingen av nye oljefelt og legge en plan for utfasing.

Allerede i dag ser vi omrisset av de fatale konsekvensene som klimakrisa påfører oss i form av død og menneskelige lidelser. Derfor vil det ha en enorm betydning om Norge endrer sin oljepolitikk i tråd med klimamålene. At Norge stanser alle nye letelisenser vil også sende et sterkt signal til de andre oljeproduserende landene om at Norge tar klimakrisa på alvor.

Hele Norge sammen for norsk klimahandling.

Mandag 20. november 2023 kl 17 - 18 blir det markering foran Stortinget i Oslo og i en rekke byer over hele landet.

Bli med og krev at Norge tar klimaansvar! Din mening teller! Vis at du er en av mange som krever utfasing av kull, olje og gass!

Si nei til nye letelisenser ved å signere oppropet til regjeringen ved statsminister Støre og utenriksminister Barth Eide.

https://naturvernforbundet.no/vis-verden-hva-du-star-for/

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal