Debatten om fødeavdelingene i Nordmøre og Romsdal har pågått i lang tid og eskalerte ytterligere da vi i Helse Møre og Romsdal stengte fødeavdelingen i Kristiansund i februar 2021. Vi stengte fordi vi ikke hadde nok kompetent fagpersonell til å tilby et forsvarlig fødetilbud. I skrivende stund har vi én åpen fødeavdeling i Nordmøre og Romsdal som tar imot de cirka 700 barna som fødes årlig:

Det er fødeavdelingen i Molde som ligger litt over en time fra Kristiansund.

Da fødeavdelingen i Kristiansund ble stengt hadde ikke Molde tilstrekkelig bemanning til å ta over alle fødende i Nordmøre og Romsdal. Dette ble løst med god hjelp fra jordmødre og barnepleiere fra Kristiansund og ekstrainnsats fra de ansatte i Molde. Den fleksibiliteten våre ansatte i Molde og Kristiansund utviste etter at vi måtte stenge fødeavdelingen i Kristiansund er beundringsverdig. Selv uten fødeavdeling i Kristiansund har vi et trygt fødetilbud i Nordmøre og Romsdal, og takket være jordmødre fra Kristiansund har vi nå 100 % dekket følgetjeneste for kommunene Aure, Smøla og Halsa. Det er et faglig og politisk mål å ha fullverdig følgetjeneste for gravide med mer enn 90 minutters reisevei.

Vi har sykepleiere, jordmødre, barnepleiere, gynekologer og ledere som går på jobb hver eneste dag for å gi de beste helsetjenester for befolkningen i Møre og Romsdal. Derfor er det et trist når organisasjoner på utsiden sprer uriktig informasjon om hvordan vi jobber til politikere og befolkningen. Som overordna leder for fødeavdelingene i Molde og Kristiansund spør jeg meg: Hva er den underliggende motivasjonen til Bunadsgeriljaen? Hvordan begrunner de sine påstander? Det kan også synes som om mange lytter til dem uten å stille kritiske spørsmål.

Det viktigste for oss er tryggheten til de fødende. Da føden i Kristiansund ble stengt spilte Bunadsgeriljaen på frykten om at antall transportfødsler for fødende fra Nordmøre ville øke betydelig. De baserte seg på tall fra Medisinsk fødselsregister hvor antall transportfødsler i 2020 var høy i Møre og Romsdal. Jeg har hele tiden advart om at dette er små tall som vi skal være varsomme med å sammenlikne fra år til år, og at utviklingen må sees over tid.

Bunadsgeriljaen har fortsatt å bruke tall fra 2020 i sin argumentasjon, også i senere tid. I 2020 hadde vi 10 transportfødsler i Nordmøre og Romsdal. 8 av disse transportfødslene var kvinner tilhørende Kristiansund sykehus i perioden hvor føden i Kristiansund var åpen. Ferske tall fra 2021 viser at antall transportfødsler i 2021 var 5. Dette etter at fødeavdeling i Kristiansund ble stengt. Dermed faller geriljaen sin argumentasjon om at antall transportfødsler ville øke.

Norge er blant de beste i verden når det gjelder lav nyfødtdødelighet. Tidligere geriljaleder Solvik uttalte følgende etter møte med politikere på Stortinget nå nylig: «De ble alle forferdet over å høre at nyfødtdødeligheten øker i Møre og Romsdal, selv om den går ned ellers i landet, og det har det gjort siden kostnadskuttene rammet for alvor i 2014». Dette er direkte feil.

Nyfødtdødelighet blir brukt som en av indikatorene på kvaliteten i fødselsomsorgen, både i Norge og internasjonalt, fordi den sier noe om hvor god fødselsomsorgen er. Nyfødtdødelighet siden 2014 har vært stabil og lav. 2020, som er hyppig brukt av geriljaen, er et unntaksår med relativt høy nyfødtdødelighet blant kvinner med bostedsadresse i Møre og Romsdal sammenliknet med tidligere år, og mot andre deler av Norge.

Antallet var 12. Av disse 12 ble 7 født på St. Olavs Hospital, som er vårt universitetssykehus og behandler for tidlig fødte før uke 26. Barn født før uke 26 er ekstremt premature og har dessverre høy dødelighet. Pediatrimiljøet i Helse Møre og Romsdal og St. Olavs hospital har hatt en felles gjennomgang av dette, og har konkludert med at det økte antallet ekstremt premature skyldes tilfeldig variasjon. Tilsvarende tall var lavt i årene før og lavt i 2021. Bunadsgeriljaens bruk av tall for å oppnå sitt mål er kritikkverdig og deres andre hovedargument faller dermed også.

Så hva blir veien videre, Bunadsgeriljaen? Hva blir deres videre argumentasjon i deres kamp? Ut fra spørsmål reist i media kan det synes å være ikke-planlagte hjemmefødsler og antall igangsettinger av fødsel ved fødeavdelingen i Molde. Igjen, om man går bak disse tallene, vil det første kunne forklares med naturlig variasjon da det er små tall.

Når det gjelder igangsetting av fødsler ligger Molde noe over landsgjennomsnittet, som har sin naturlige forklaring med at de var tidlig ute med å ta i bruk nye nasjonale retningslinjer og anbefalt praksis nettopp for å sikre et trygt fødetilbud. Men hva er egentlige geriljaen sitt mål? Vår opplevelse er at de angriper fagligheten ved en velfungerende fødeavdeling for å oppnå sitt mål.

Dette er skremmende i lys av hva de selv hevder de jobber for. Selv kan jeg si med hånden på hjertet at jeg jobber for at de gravide skal ha et trygt fødetilbud i Nordmøre og Romsdal. For meg som overordna leder for fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal vil alltid kvaliteten på fødeavdelingen være viktigere enn avstanden. I kvalitet legger jeg nok gynekologer, jordmødre og barnepleiere som regelmessig tar imot barn og har god trening i akutte situasjoner som kan oppstå ved en fødeavdeling. Vi gjenåpner føden i Kristiansund når vi er sikre på at vi har nok fagfolk som gir et trygt arbeidsmiljø og et trygt fødetilbud for kvinnene.

Fram til det skjer er jeg svært bekymret for at geriljaens skremselspropaganda gjør de fødende utrygge. Vi ønsker å trygge de fødende med fakta og vi ønsker arbeidsro for våre ansatte både i Molde, i Kristiansund og for jordmødrene som deltar i vår gode følgetjeneste.

Georg N. Johnsen, klinikksjef Sykehusene i Kristiansund og Molde

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal