Frank Sve (Frp) og andre motstandere av Møreaksen ønsker å stoppe denne delen av fergefri E39, de argumenterer med at Eksportveien E136 bør prioriteres isteden. Dette er en oppkonstruert konflikt, begge prosjektene er prioriterte, byggingen av Møreaksen hemmer ikke byggingen av Eksportveien.

Prosjektet fergefri E39 Møreaksen går fra Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde, via undersjøisk tunnel til Otrøya og bro til nordsiden av Romsdalsfjorden. Dette er den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Strekningen fra Ålesund til Ørskogfjellet er felles med E136 Eksportveien. Statens vegvesen har fått oppdraget med Møreaksen, som altså inkluderer denne felles traséen. For resten av strekningen på Eksportveien, E136 fra Vestnes til Dombås, er det Nye Veier AS som har fått oppdraget.

Nye Veier AS får hvert år en egen bevilgning til sin portefølje av veiprosjekter, og den er upåvirket av eventuelle bevilgninger til Møreaksen. Å stoppe Møreaksen har derfor ingen positiv effekt for Eksportveien. Tvert imot: siden strekningen Ålesund – Ørskogfjellet er felles for Møreaksen og Eksportveien, vil et nei til Møreaksen medføre at en stor del av Eksportveien mister finansieringen, som altså kommer via Møreaksen.

I tillegg vil det være Møre og Romsdal fylkeskommune som må ta investeringskostnadene med fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen om Møreaksen stoppes. Dette vil garantert gå ut over resten av pengene til veibygging og vedlikehold i vårt fylke i mange tiår framover.

Et viktig poeng for Sve og motstanderne av Møreaksen er påstanden om at trafikken på Møreaksen er så liten, og at det derfor er viktigere å prioritere Eksportveien. Trafikken er naturlig nok størst nær Ålesund, som er den største byen. Trafikktellingene fra 2021 for E39/E136 over Ørskogfjellet viser ÅDT (årsdøgntrafikk) på 4160. Denne strekningen er altså felles for Møreaksen og Eksportveien, og inngår i finansieringen av Møreaksen.

Ser vi på Eksportveien E136 mellom Horgheim og Bjorli er ÅDT 1945. Dette er en vei som er gratis, og kontinuerlig åpen 24 timer i døgnet hele året. For Møreaksen E39 på strekningen med ferge over Romsdalsfjorden er ÅDT 2148. Fergestrekningen i utgangspunktet stengt. Den er kun åpen mot betaling noen få minutter 2 – 3 ganger i timen på det meste, da med svært begrenset kapasitet og i meget redusert hastighet. Det er god grunn for å anta at slikt påvirker trafikkmengden.

Trafikkmengden er altså mindre på den gratis og kontinuerlig åpne Eksportveien enn på den hovedsakelig stengte «bomveien» med ferge over Romsdalsfjorden på Møreaksen. Hvorfor skal da den åpne Eksportveien med minst trafikk prioriteres? Og hvorfor skal man stoppe Møreaksen, som faktisk finansierer utbyggingen av den mest trafikkerte delen av Eksportveien?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal