De tause gamle må ikke rammes

«Styret bør si klart at alderspsykiatrien på Hjelset skal bestå.»

Pasientkvalitet: Alderspsykiatrien med sengepost, poliklinikk og ambulante team fungerer godt på Hjelset, og må ikke bli salderingspost i helseforetaket.?Foto: Richard Nergaard 

Meninger

Hvem står på barrikadene for eldre mennesker med psykiske lidelser? Når det snakkes om å røre ved pasienttilbud som handler om fødsler og barn, eller om akuttberedskapen ved de somatiske sjukehusa, kommer sterke talskvinner og talsmenn raskt på banen og argumenterer. Men i psykiatrien – og i alderspsykiatrien spesielt – er der ingen sterke pasientgrupper som protesterer når noen vil flytte eller ta vekk gode behandlingstilbud. Det bør være et tankekors for dem som skal ta avgjørelser.

Fram til for fem år siden var det breieste fagmiljøet i psykiatrien samlet på Hjelset. Sterke argumenter fra Helse Midt-Norge om å la pasientene få behandlingstilbud nærmere bostedet sitt, førte til at psykiatrien ble splittet i to. Pasienter fra Sunnmøre fikk sitt nye tilbud i Ålesund, mens Nordmøre og Romsdal fortsatt skulle ha sine tilbud på Hjelset.

Nå kan det se ut som om prinsippet om nærhet ikke veier tungt lenger, for direktøren i Helse Møre og Romsdal vil ha én sengepost for alderspsykiatri i stedet for to, og utredningsenheten bør ifølge direktøren ligge i Ålesund.

Ledende fagfolk på fagfeltet alderspsykiatri stiller seg uforstående til at sterkt psykisk sjuke eldre pasienter fra det ledende fagmiljøet i fylket, skal måtte reise lengre enn i dag for å bli utredet. Det nære samarbeidet mellom alderspsykiatrien på Hjelset og nevrologisk avdeling på Molde sjukehus for å utrede eldre med sammensatte lidelser, blir undervurdert.

Det framstår som ubegripelig at når den nye Regjeringa peker ut psykiatri og rus som de viktigste satsingsområdene, så kan Helse Møre og Romsdal svare med å svekke det alderspsykiatriske tilbudet i Nordmøre og Romsdal. Vi håper innstendig at styret for helseforetaket ikke gripes av økonomisk panikk, men sier klart at alderspsykiatrien på Hjelset skal bestå.