Flere kommuner på gasslaget

Ikke unaturlig om flere nabokommuner sluttet seg til Gassror

Hjelper gode prosjekt: Penger fra gassvirksomheten på Aukra forvaltes av Gassror. Derfra har mange prosjekt i regionen fått avgjørende pengebidrag, eksempelvis flyplassen på Årø. 

Meninger

Gassanlegget på Aukra gir ringvirkninger i regionen, langt ut over å skape arbeidsplasser og oppdrag for en rekke bedrifter i leverandørindustrien. Det finns allerede mange eksempler på prosjekt der penger fra gassvirksomheten har bidratt til å få gjennomført mindre og større lokale prosjekt i regionen.

Gjennom det interkommunale selskapet Gassror IKS, som eies av kommunene Aukra, Fræna, Molde, Midsund, Eide pluss Møre og Romsdal fylkeskommune, har det blitt kanalisert penger til oppgaver mange ikke øyeblikkelig forbinder med olje- og gassvirksomhet.

I molderegionen har Gassror bidratt med penger til utvidelsen av rullebana på Molde lufthavn Årø gjennom Molde lufthavnutvikling. Samferdselsløsninger som Haukabøtunnelen, den planlagte Langfjordtunnelen og Møreaksen har fått pengebidrag. Det samme har kultursatsinger som Ergan kystsenter, Plassen, Moldejazz, Romsdalsmuseets nybygg, samt leirskolen på Bjørnsund. Reiselivet har fått bidrag til fiskebruene på Atlanterhavsvegen og Øyriket i Romsdal. Og næringsmiljøet Ikuben får bidrag fra gassen. Disse mange eksemplene viser hvilken positiv regional effekt gassanlegget på Aukra har. Og pengestrømmen fra gassen vil neppe avta.

Det ville ikke vært unaturlig om flere av nabokommunene i molderegionen slutter seg til Gassror. Vi tenker på kommunene Nesset, Rauma og Vestnes. Samarbeidsklimaet mellom kommunene i denne regionen har aldri vært bedre enn nå, og det vil være naturlig at de samme kommunene som ønsker å framstå som en samlet region, molderegionen, også inngår i et tettere samarbeid om de økonomiske mulighetene som skapes med penger fra gassvirksomheten. Et Gassror med ni eiere tror vi vil være en god løsning.