KRONIKK

Atlanterhavsvegen «oversvømmes» av bobiler?

Reiselivsfolk har nok et riktig inntrykk. Når det hevdes at alle turister synes at de må ha Atlantehavsvegen som reisemål.

Atlanterhavsvegen: På en kveldstur over Atlanterhavsvegen teller en gjerne over 50 bobiler, som parkerer gratis langs vegen.  Foto: Oddbjørn Harnes

Kolbjørn Gaustad  Foto: Privat

Kronikk

Hver sommer kommer det bekymringsmeldinger fra lokalbefolkningen om at resultatet av den store trafikken forurenser miljøet. Uten at de ansvarlige myndigheter tar tak i utfordringene og gjør tiltak, som reduserer skadevirkningene.

I fjor ville Statens vegvesen ikkje gjøre noe fordi de manglet juridisk hjemmel for slike tiltak.

I år har Statens vegvesen på eget initiativ aksjonert ved flytebrua på Krifast med den hensikt å regulere den frie bobilparkeringen, som har tatt overhånd.

På en kveldstur over Atlanterhavsvegen teller en gjerne over 50 bobiler, som parkerer gratis langs vegen. På Kårvåg strever en turistvert som nektes å sette opp lovlig gjerde på sin eiendom. Myndighetene legger hindringer i veien for hans næringsvirksomhet. Da det ikke er søknadsplikt for et slikt gjerde virker det helt urimelig at så vel lokale myndigheter, som de på fylkesplanet engasjerer seg i en slik sak. Det å sette opp et nabogjerde med høyde under 1,50 m, kan en fritt sette opp uten å søke myndighetene om tillatelse.

Da Atlanterhavsvegen ble planlagt var vurderingen fra vegsjefen i Møre og Romsdal i 1989, at prosjektet ikke hadde livets rett og burde ikke bygges fordi bompengene ikke engang ville dekke kostnadene med innkrevingen. Han tok grundig feil. Atlanterhavsvegen ble bomfri lenge før planen og aksjonærene fikk sine aksjeinvesteringer tilbakebetalt.

Økonomisk suksess og Averøya hadde fått sin fastlandsforbindelse.

Nasjonal turistveg på kjøpet. Det ikke så mange hadde forutsett var at Atlanterhavsvegen skulle bli en av de største naturbaserte turistmål i Norge. Mange spesielt innenfor reiseliv hevder at Atlanterhavsvegen er en økonomisk gullgruve, men hittil er det ikke så mange på strekningen, som har funnet gull. Kan det skyldes manglende graveutstyr. Eller manglende lokalt initiativ?

Kommunedelplan fra 2005. Begge kommunene vedtok i 2005 en kommunedelplan for kommunikasjonssystemet på Atlanterhavsvegen med Møre og Romsdal fylkeskommune, som samordner og sekretariat. Planen er hjemlet i plan- og bygningsloven og har bestemmelser om at de 6 nummererte raste og parkeringsplassene langs vegen ikke skal brukes til camping og overnatting, med mindre dette klart går fram av lovlig oppsatte skilt.

Når skiltmyndigheten har sviktet blir det slik, at det er fritt fram for alle med de konsekvenser det medfører. Planen for Atlanterhavsvegen skal etter plan og bygningsloven rulleres hvert 4. år. Møre og Romsdal fylkeskommune har etter at de også er blitt vegeier av Atlanterhavsvegen et spesielt ansvar for å følge opp kommunene på dette området, når ikke rulleringene er behandlet lokalt.

Nasjonal turistveg. Strekningen ble utvidet til Bud for å tilfredsstille kravet om nødvendig lengde for å bli en av landets 18 turistvegstrekninger. Strekningsansvarlig hadde de første 10 årene et demokratisk kontaktutvalg der utbyggingsplaner ble drøftet. Senere ble dette kontaktutvalget nedlagt og streknings- ansvarlig valgte heller å presentere ferdige planer, når disse var bestemt.

Det ble også laget en vegbeskrivelse som karakteriserte strekningen. Statens vegvesen har også laget en forvaltningsplan for Atlanterhavsvegen der kulturminneloven er lovgrunnlag. På egne premisser har Nasjonale turistveger investert og brukt mer enn 100 mill. kroner til tursti og servicebygg. Årets turisttrafikk har igjen bevist at parkeringsplassen på Eldhusøya er altfor liten. Parkeringsplassen på Eldhusøya var i utgangspunktet mye større, men store deler av plassen ble tilbakeført til naturen og lagt under torv av Nasjonale turistveger.

Fiskebruene. Etter initiativ fra ordfører Arnfinn Storvik i Eide kommune ble det inngått et spleiselag der en fikk finansiert byggingen av fiskebruene, for å hindre ulykker med fisking fra veien slik det foregikk før.

Alt er gratis. Alle tiltak på Atlanterhavsvegen er finansiert med våre skattepenger av sektormyndigheter. Det er derfor av stor betydning for lokalbefolkningen, at forholdene kan legges til rette for at en i framtida kan høste noe av det som er investert. Det må legges til rette. Regelverket må etterleves og gjøre det mulig med tilrettelegging av tiltak. Hittil har regelverket ensidig tatt vare på vegstrekningen der det ene forbudet har avløst det andre.

Regelverket har hatt mest forbud og har slik vært en effektiv sperre for at det kan åpnes for tiltak på Atlanterhavsvegen, som gir muligheter for næringsvirksomhet for lokalbefolkning- en.

Når kommunedelplanen skal rulleres etter 14 år uten rullering må en legge inn nødvendige plasser for bobilparkering for å tilfredsstille de behov disse turistene har. Det er ikke snakk om å forby noe som helst, men å etablere et tilbud med de fasiliteter som disse trafikantene har behov for. Det er ikke turistenes feil at det i dag nesten er helt umulig å bruke en krone mens en kjører over Atlanterhavsvegen.

Her må den nye vegeieren Møre og Romsdal fylkeskommune komme på banen og aktivt medvirke sammen med vertskommunene for at overnattingstilbudet for bobiler på en av landets mest besøkte turistmål får et tilbud en ikke bare kan være bekjent av, men også stolt av.

Undervannsobservatoriet på Strømsholmen er utredet, men en har til dags dato ikke funnet den rette investor, slik at Atlanterhavsveiens store opplevelsesattraksjon fremdeles mangler. Det er derfor ikke planen som mangler men muligheten til å realisere planene.

Lokale pådrivere. Det er derfor viktig at både Averøy og Hustadvika kommuner sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune sørger for, at de økonomiske muligheter trafikken på Atlanterhavsvegen gir, kan utnyttes på en slik måte, at den gir en bedre opplevelse for dem som besøker Atlanterhavsvegen samtidig som det kan gi noe igjen til lokalbefolkningen.

Kolbjørn Gaustad

Eide kommunes representant i styringsgruppa for Atlanterhavsvegen 2000–2010

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal