KRONIKK

Kommunevalget 2019: Bypakken og litt til

Hva prioriteres? Skal det jobbes for ytterligere å styrke bilbyen Molde med øking av parkeringsplasser og bedring av fremkommelighet for bilen eller vil Molde`s politikere begynne å ta et tak også for andre trafikantgrupper, sprø Tore Witsø (bildet) i sitt innlegg. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. 

Kronikk

De siste tre - fire årene, siden forrige kommunevalg, har interessen omkring bilens fremkommelighet, økning av parkering i sentrum og store samferdselsprosjekt vært dominerende i den politiske debatten i Molde, for å nevne noe.

I forrige kommunestyreperiode var det større interesse knyttet til tema som trafikksikkerhet og fremkommelighet for andre trafikantgrupper enn bilen. Bypakken var et av disse og som ble vedtatt av kommunestyret i februar 2015.

Når Bypakken er nevnt, hadde leder i Molde Frp, Sindre Pedersen, et innlegg under ordet fritt i Romsdals Budstikke 24.05. om «En forventet bompengekatastrofe i Molde». Bypakken utgjorde en større del av innlegget. En del av beskrivelsen av innholdet i pakken var både feil og villedende. Jeg har ikke registrert at andre har kommet med merknader og vil derfor tillate meg en kort korrigering av det viktigste:

Bytunnelen vil bli en del av E39 mellom Ålesund og Molde og har ingenting med Bypakken å gjøre som Pedersen påstod. Og kanskje viktigst, som helt ble utelatt i innlegget. Den inneholder en rekke forslag til gang- og sykkelveger og tiltak for kollektivtrafikk.

For å vende tilbake til vedtaket av Bypakken. Forut for dette var det et stort engasjement politisk og administrativt, også med flere folkemøter. I henhold til vedtaket skulle ikke bare bilens framkommelighet ivaretas, men like mye som nevnt, legges til rette for andre trafikantgrupper som gående, syklende og kollektiv. Sammenhengende sykkelveg gjennom Molde sentrum, som i dag mangler helt, forbindelse til/fra Nordbyen og flere manglende gang- og sykkelveger langs eksisterende veger var med. Dette er store tiltak.

Flere av de større tiltakene for myke trafikanter ligger langs fylkesveg. Med de signalene fylkeskommunen har gitt, både om interesse og økonomi, vil det ikke være mulig i overskuelig framtid å få gjennomført større tiltak uten at bompenger inngår i finansieringen. Det samme gjelder tiltak på E39. Vedtaket i kommunestyret ble gjort under denne erkjennelsen og i samsvar med betingelsene fra Stortinget som skal godkjenne en bompengesøknad. Stortinget vil forøvrig legge vekt på at søknaden også inneholder konkrete tiltak for myke trafikanter.

Bypakken er gitt bevilgning gjennom Nasjonal Transportplan. Dersom dette står ved lag, legger Statens vegvesen opp til at bomstasjonene skal stå ferdig i løpet av 2022. Det er det ikke lenge til. Kanskje bør også Bypakken revideres (oppdateres) før den tid. Så får en se om et eventuelt bompengeopprør vil påvirke kommunestyret i Nye Molde kommune, når det skal ta stilling til en bompengesøknad.

Akkurat nå ser det ut til at Ålesund vil gå inn for at bompenger skal inngå i finansieringa av sin Bypakke. Den inneholder som i Molde også tiltak for gang- og sykkelveger og kollektiv.

Ikke bare Bypakken skapte engasjement i forrige periode. Beslektede tema som generell trafikksikkerhet, klima og miljø var på dagsorden. I juni 2013 vedtok kommunestyret i Molde bl.a. at det skulle utarbeides en rekke planer over temaene som skulle legges fram for kommunestyret til behandling.

Bl.a. skulle det i 2014 legges fram forslag til

  • Temaplan for kollektivtrafikk

Og i 2015:

  • Klimaplan
  • Plan for tilpasning til klimaendringer
  • Handlingsplan for trafikksikkerhet
  • Energipolitisk handlingsplan

M.a.o. et omfattende program som tilkjennega at her ønsket virkelig Molde kommune å ta ansvar for at også disse verdiene ble satt på dagsorden. Vedtaket var enstemmig, til og med Frp var med på satsingen.

Så vidt kjent, og som det går fram av kommunens hjemmeside, er lite av dette så langt (i 2019) behandlet av kommunestyret.

Molde kommune synes derfor å ha få holdepunkter å styre etter når det gjelder spørsmål som klima, miljø og trafikksikkerhet. Det virker heller ikke som om det politiske flertallet har vært særlig interessert. I hvert fall er det langt mellom uttalelser i media.

En skal sikkert være forsiktig med å sammenligne med andre. Men media er rikelig på eksempler fra byer og tettsteder som gjør og vil gjøre en innsats på disse områdene. Ungdomsopprøret for klima og miljø bør være en vekker for alle. Det er barn og unge som skal fronte utfordringene de eldre generasjonene har skapt.

I valgkampen vil det derfor bli spennende å se hvordan temaene blir ivaretatt. Skal det jobbes for ytterligere å styrke bilbyen Molde med øking av parkeringsplasser og bedring av fremkommelighet for bilen eller vil Molde's politikere begynne å ta et tak også for andre trafikantgrupper. Og like viktig, bidra i de sakene som menneskeheten, også lokalt, vil måtte forholde seg til i stadig økende grad, klima og miljø.

Et godt utgangspunkt for Nye Molde kommune vil være å få realisert noen av alle planene som er nevnt over. Disse vil kunne bli et godt og nødvendig redskap for å få oversikt over problemstillinger som grunnlag for mål og handling.

Nylig la FN's klimapanel fram sin mest forurolige rapport så langt om jordas tilstand med konklusjon om behov for gjennomgripende endringer på alle samfunnsplan for å lykkes i overgangen til et bærekraftig samfunn. I den sammenhengen hadde førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Molde Knut Iversen Foseide et dekkende innlegg i Romsdals Budstikke 18.05. Bl.a. fremhevet han hvor viktig det er at Molde kommunestyre som folkevalgt organ tar inn over seg hvilket stort ansvar det har lokalt for mennesker og miljø.

Tore Witsø

Tidligere byingeniør i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Kronikk