KRONIKK

Å erklære klimakrise forplikter

MDG utfordrer Møre og Romsdal.

Carl Johansen er førstekandidat for MDG i Møre og Romsdal  Foto: Privat

Kronikk

Etter at over 500 underskrifter har blitt samlet inn via nettsiden World Saving Hustle, skal spørsmålet om å erklære klimakrise etter loven behandles i fylkestinget. MDG mener at Møre og Romsdal selvsagt skal erklære klimakrise — men at det avgjørende er hvilken politikk fylket i så fall vedtar.

Vi må begynne med å erkjenne at vi faktisk befinner oss i en krise som følge av klimaendringene og tapet av artsmangfold. Klimastreikende ungdommer i Møre og Romsdal og over hele verden har vist moralsk lederskap. Nå er det vår tur som politikere å vise at vi tar vår tids største utfordring på alvor.

Kollaps i økosystemene som følge av klimaendringer og tap av artsmangfold, er også fryktelig dårlig økonomi. Kostnadene av å ikke handle nå, er et totalt sammenbrudd i økonomien i vår levetid. Dette burde ikke være en sak om høyre- eller venstresiden i politikken, og Høyre og Arbeiderpartiet viser da også dette med all tydelighet: begge er enige om å bore etter mer olje som om ingenting har hendt, og å utsette å gjøre noe med klimaendringene. Det holder ikke.

Vi utfordrer Anders Riise, Frank Sve, Tove-Lise Torve og de andre toppkandidatene i Møre og Romsdal til å bli med oss og erklære klimakrise, og å samarbeide om å sette i verk vår ambisiøse plan for alle sektorer i fylket. Møre og Romsdal har veldig gode forutsetninger for å skape fremtidens arbeidsplasser innen energi, samferdsel, landbruk og maritime næringer, men da må vi ta grep nå.

Å erklære klimakrise forplikter. Ved å erklære krise, må fylket vedta en ambisiøs plan for kutting av klimagasser med 60 % innen 2030, og å bli klimanøytral innen 2050. Dette er nødvendig for å hindre oppvarming over 1,5 grader.

Norge opptrer i dag dypt uansvarlig i klimapolitikken: 29. april i år vedtok Stortinget å bygge ut Sverdrup-feltet, et av Norgeshistoriens største oljefelt. I løpet av den 50 år lange levetiden vil Sverdrup-feltet gi 1,3 milliarder flere tonn CO2 i atmosfæren. Det tilsvarer 25 ganger Norges utslipp, eller det årlige utslippet fra 650 millioner personbiler. Johan Sverdrup skal pumpe olje til ut på 2070-tallet — 20 år etter at verden må bli fossilfri.

Klimastreikerne har skjønt det, folket har skjønt det, FN har skjønt det, og nå har parlamentet i Storbritannia også skjønt det og erklært klimakrise. Men den norske regjeringen har ikke skjønt at hvis vi ødelegger miljøet så ødelegger vi for oss selv, og fortsetter en politikk som på sikt vil ødelegge livsgrunnlaget vårt og den norske økonomien. Da blir det desto viktigere at fylkene tar ansvar, og presser frem en ansvarlig klimapolitikk nasjonalt.

Dette er MDGs klimaplan for Møre og Romsdal:

Mål for utslippskutt

- Fylket må lage en ambisiøs klimaplan for å kutte 60 % i utslipp av klimagasser innen 2030 og å bli klimanøytral innen 2050. Dette er nødvendig for å hindre oppvarming over 1,5 grader.

- Innføre klimabudsjett og -regnskap i alle sektorer.

- Styrke klimarådgivningen i fylket og overfor kommunene.

Næringsliv

— Fylket må innrette sin næringslivssatsing på klimavennlige, grønne næringer innen energiproduksjon, el-ferger og -kjøretøy, biogass, avfalls- og ressurshåndtering, landbruksutvikling, maritime næringer, teknologi og utdanning.

— Styrke støtte- og incentivordningene for klimavennlig næringsliv og gründerordningen gjennom Innovasjon Norge.

— Møre og Romsdal har svært gode forutsetninger for lokal økonomisk utvikling innen bærekraftig næringsliv, og dette må løftes frem og styrkes.

Samferdsel

— Skrinlegge dyre veiprosjekter som Møreaksen og Romsdalsaksen, som presser frem mer bilkjøring og bompenger, beslaglegger store arealer og fører til store klimautslipp i bygningsfasen. I stedet bør det satses stort på el-ferger.

— Bygge ut bedre og smartere kollektivtilbud i både by og distrikter. Ny teknologi gjør det mulig å behovsrette tjenestene i mye større grad enn nå, noe som vil gjøre tjenestene mer attraktive og samtidig gjøre kollektivtilbudet billigere å drifte.

— Bygge ut ladestasjoner for el-biler.

— Gjøre det attraktivt å sykle i alle tettsteder og bysentra.

— Lage hjertesoner rundt skolene slik at alle barn trygt skal kunne gå og sykle til skolen.

Energi

— Potensialet for havvind i Møre og Romsdal må utredes i samarbeid med nasjonale myndigheter og Equinor, og det må arbeides for å få store havvindprosjekter til fylket. Potensialet er enormt, og MDG vil at 100 TWh skal produseres av havvind i Norge, noe som tilsvarer 70 % av dagens norske strømproduksjon. Havvind har også langt mindre negative følger for natur og biologisk mangfold enn landvind.

— Trappe opp satsingen på biogass.

— Bidra til økt forskning på bølgekraft og geotermisk energi.

— Gi støtte til etablering av solcellepaneler på bolighus, og gjøre solceller til standard på alle fylkeskommunale bygg.

Bygg og anlegg

— Det må stilles strenge klimakrav til alle nybygg, og det må gis incentiver til ombygging av eksisterende bygningsmasse til mer klimavennlig standard.

— Energivennlige materialer må fremmes.

— Plusshus må være idealet for alle nybygg, dvs. bygg som produserer mer energi enn de forbruker.

— For alle nybygg skal arealbruk vurderes langt strengere enn i dag, det skal i hovedsak bygges på allerede bearbeide arealer, og det skal overhodet ikke bygges på matjord.

Arealbruk

— Møre og Romsdal trenger en overordnet plan for arealbruk som i alle ledd tar hensyn til klimagassutslipp, naturmangfold, matjord og potensial for CO2-lagring i jorda. Dette bør være hovedfokus for Regional planstrategi og fylkesplan for Møre og Romsdal 2020 – 2024.

— I og omkring bysentra skal det planlegges og fortettes med tanke på CO2-utslipp, reisevei, kollektivtilbud, gang- og sykkelveier.

Carl Johansen, førstekandidat for MDG i Møre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal