KRONIKK

Møreaksen – en ny, spennende hverdag

Hvordan vil hverdagen bli påvirket av at Sunnmøre og Romsdal kobles fergefritt sammen, spør Jan Petter Hammerø og Harald Espeland.
Kronikk

Stortinget har bestemt at E39 skal bli fergefri i løpet av 20 år. Tidligere i år la Statens Vegvesen frem en strategi som viser hvordan politikerne kan nå sitt mål. Skal Stortinget være i nærheten av å oppfylle sin ambisjon, må byggingen av Møreaksen ha oppstart i 2019.

Hva er Møreaksen?

Møreaksen er et veiprosjekt som vil gjøre det fergefritt å reise mellom de tre største byene i fylket vårt – Kristiansund, Molde og Ålesund. Konkret går Møreaksen ut på å bygge Julsundbrua (mellom Molde og Midsund) og tunnel under Tautra (mellom Midsund og Vestnes).

I tillegg er det enkelte tilstøtende prosjekter som hører med i helheten for å få full effekt av fergefri forbindelse mellom Ålesund og Molde, spesielt gjelder dette ny veiløsning mellom Vestnes og Digernesskiftet i Skodje og ny veiløsning i Molde. I tillegg er det aktuelt å koble Aukra fergefritt sammen med E39 via fylkesveien over Kjerringsundet (mellom Aukra og Midsund).

Ferdig planlagt

Statens Vegvesen er ferdig med en grundig reguleringsplan for Møreaksen (kryssing av Romsdalsfjorden). Denne behandles i kommunene Molde, Vestnes og Midsund nå i høst. Deretter er Møreaksen klar for oppstart allerede i 2018. Dette skal regjeringen og Stortinget ta stilling til innen juni 2017. Da vedtas Nasjonal Transportplan 2018-2029 i Stortinget.

All forskyvning av oppstart utover 2018, vil være en politisk vedtatt utsettelse av prosjektet. Stortinget må vedta oppstart en gang i perioden 2018-2020, dersom ambisjonen om Fergefri E39 skal tas på alvor. Det er ingen grunn til utsettelse utover dette, da prosjektet er del av Stortingets ambisjon om Fergefri E39, ved siden av Rogfast i Rogaland er Møreaksen eneste fergeavløsningsprosjekt på E39 som er ferdig planlagt, Møreaksen kan bygges med kjent bro- og tunnelteknologi og – ikke minst – samfunnsnytten av Møreaksen er meget høy.

Nye relasjoner

Det er nettopp samfunnsnytten som gjør Møreaksen så viktig. En vei i seg selv har liten verdi, det er aktiviteten som skapes på grunn av nye relasjoner mellom mennesker som er interessant. I dag er veien mellom Ålesund og Molde åpen bare et par ganger i timen. Da legger fergen til kai og slipper frem maks 120 biler som får bli med på en saktegående ferd over fjorden mot betaling. Slik er altså situasjonen mellom de to største byene i landets nest største eksportfylke.

Stor effekt

En rekke fagmiljøer har de senere årene gjennomført utredninger av hvilken samfunnsnytte de mener det vil ha å koble Ålesund og Molde fergefritt sammen gjennom Møreaksen. Konklusjonen er unison fra alle fagmiljøene: Møreaksen vil gi stor nytteeffekt. Enkelte av tallene de har kommet frem til er formidable.

Og nettopp dette gjør også at traséen for Møreaksen bør være der den er: Dette er den raskeste veien mellom Ålesund og Molde. Det er interaksjonen mellom disse to største byene i fylket vårt som drar nytteeffekten så kraftig opp – ikke minst fordi interaksjonen mellom Molde og Ålesund er så svak per i dag.

En kort oppsummering fra noen av fagmiljøenes konklusjoner:

  • Årlig (!) nytteeffekt på kr 835 millioner på grunn av bedret bo- og arbeidsmarked (Victor Normann ved Handelshøyskolen i Bergen)
  • Årlig (!) nytteeffekt på kr 1,2 milliarder på grunn av bedret næringsutvikling (Torger Reve ved Handelshøyskolen BI).
  • Kr 2,6 milliarder i netto nytte (Terramar/Oslo Economics i Kvalitetssikring 1 av E39 Ålesund-Molde)
  • Inntil kr 54 milliarder i trafikantnytte (Transportøkonomisk Institutt)

I tillegg har enkelte fagmiljøer sett på nytteeffekten av hele Fergefri E39 som Møreaksen er en del av:

  • Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal er de regionene som vil ha størst direkte nytteeffekt, men landet for øvrig (utenfor Vestlandet) vil ha større nytteeffekt enn hver av disse tre regionene (Menon)
  • Hordaland og Rogaland vil ha størst nytteeffekt, etterfulgt av Møre og Romsdal, Oslo (!) og Akershus (Transportøkonomisk Institutt)

Dette sier noe om sammenhengene mellom verdiskaping på Vestlandet og verdiskaping i hovedstadsområdet. Fergefri E39 og Møreaksen er ikke bare en regional investering, men en investering i større verdiskaping for hele landet.

Fra før vet vi at Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland er de fylkene i landet med høyst eksport. Når næringslivet i disse regionene kan kobles sammen gjennom mer effektiv samferdsel, oppnås høyere produktivitet og dermed høyere verdiskaping i hele landet.

Til næringslivet

Det er bedriftene og deres ansatte som vil nyte godt av de solide tallene om Møreaksen sin samfunnsnytte. Det er bedriftene og deres ansatte som vil nyte godt av et større arbeidsmarked, som vil få det lettere å koble riktig kompetanse til de riktige arbeidsoppgavene og som vil kunne etablere nye, innovative og lønnsomme relasjoner.

På den bakgrunn er det interessant å sende stafettpinnen videre til næringslivet og politikere her i fylket for å tolke tallene fra fagmiljøene inn i den nye hverdagen etter at Møreaksen er bygget:

Hvordan vil hverdagen bli påvirket av at Sunnmøre og Romsdal kobles fergefritt sammen?

Jan Petter Hammerø og Harald Espeland, Møreaksen AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook