LESERINNLEGG

Hva skal vi i Eide velge?

Egil T. Ekhaugen går for Romsdalshalvøya. Her forklarer han hvorfor.
Kronikk

Som medlem av Eide kommunes forhandlingsutvalg og har jeg deltatt i forhandlinger om kommunesammenslåing med Molde og Romsdalskommunene, forhandlinger med Fræna og med Fræna-Averøy. Etter at jeg også har lest rådmannens utredning om konsekvensene av om Eide fortsetter som egen kommune, er det nå på tide å bestemme meg for hva jeg vil stemme ved folkeavstemningene 25. april.

Rådmannens utredning peker på at vi alene i Eide ikke klarer å bygge opp gode nok fagmiljøer på viktige områder og at vi økonomisk får store utfordringer med å finansiere velferdstjenester på f.eks. skole og eldreomsorg på det nivået vi ønsker. Det er meget beklagelig at vi enda ikke har sett det endelige forslaget fra Regjeringen på nytt inntektssystem og Stortinget vil ikke ha vedtatt dette før vi skal ha folkeavstemning. Men det ser ganske klart ut som at små kommuner som velger å fortsette alene vil bli straffet med mindre overføringer fra staten.

Felles for alle sammenslåingsalternativene er at rådmann og ordfører ikke skal ha kontor i Eide. Det har vel egentlig ikke så stor betydning for folk, for det er vel ganske sjelden innbyggerne har behov for å snakke med rådmann og ordfører. Det framgår av alle avtalene at fagadministrasjoner skal spres på de gamle kommunenes rådhus. Det er videre felles for alle disse tre alternativer at basistjenester som skole, barnehage og eldreomsorg skal utføres der folk bor.

Hva skiller de tre sammenslåingsalternativene for oss i Eide?

En størst mulig kommune i Romsdal med Molde i front vil være det beste alternativet for å være en kraft ovenfor nasjonale og fylkeskommunale myndigheter for å kjempe for midler til nødvendige veiutbygginger, utvikling av våre videregående skoler, kulturbygg mm. Et sterkt Romsdal har større mulighet til å gjøre oss attraktive i rekrutering av nye arbeidsplasser og kompetanse for å sikre at våre barn og barnebarn får muligheten til å jobbe i framtidsrettetede bedrifter.

Hva med demokratiet?

Desto større en kommune er desto større kamp vil det bli for å bli representert i det nye kommunestyret. Felles for alle tre sammenslåingsalternativene er at det nye kommunestyret skal være større enn det største i dag. Jeg er overbevist om at partiene vil sikre at alle de tidligere kommunene er godt og prioritert plassert på de nye valglistene. Det vil i stor grad være opp til oss selv på Eide å fremme forslag på gode kandidater og velgerne vil kunne sette kryss på sine representanter.

I en større kommune vil vi få politisk mulighet til å være med å bestemme større saker som vi i dag ikke har innflytelse på. Tjenester som i stor grad lever sine egne liv som interkommunale tiltak, vil bli lagt under politisk styring i en større kommune. Avgjørelser som nabokommunene i dag kan bestemme uten oss, men som er av stor betydning for oss, som arealdisponering, veiutbygging, kulturarenaer med mye mer, vil vi få lov til å være med å bestemme.

Større kommune gir mulighet til å samle fagpersoner i større og mer utviklende fagmiljøer. Vi vil få fagmiljøer som er mer attraktive ved rekruttering og mindre sårbare ved vakanser.

Romsdal med Molde

Dette alternativet gir klart størst kraft til å kjempe for våre interesser ovenfor stat og fylkeskommune. Denne kommunen vil i kunne ta over de aller fleste av dagens interkommunale ordninger. En slik kommune kan drive utviklingsarbeid til beste for oss alle og vil kunne etablere robuste fagmiljøer på alle områder. Denne kommune, hvis Aukra velger å holde seg utenfor, vil få en eiendomsskatt på 3,6 promille på hus, fritidseiendommer og næringsliv.

Eide og Fræna

Denne kommunen vil fortsatt være avhengig av interkommunale ordninger, som f.eks. legevakt tjenester på natt og helg. Noen interkommunale ordninger som fungerer faglig meget godt, som brannvesen og barnevern, må vi trekke oss ut i fra for å inngå i et mer sårbart tilbud. Fræna kommune har etter å ha vært på Robek-lista i 11 år ikke fått tatt opp lån til vedlikehold av mange av sine bygninger. Store investerings oppgaver som bygging av skoler og idrettsanlegg er satt på vent. En sammenslåing med Fræna vil måtte bety at det meste investeringsmidlene i mange år må gå til Fræna. Fræna har i dag en eiendomsskatt på henholdsvis 4 og 7 promille. Ved en sammenslåing med Fræna må vi regne med at den nye kommunen får eiendomsskatt på det nivået Fræna har i dag.

En sammenslåing av Eide og Fræna vil ikke bli på mer enn 14.000 innbyggere og vil ikke ha slagkraft i kampen med andre regioner og landsdeler.

Eide, Fræna og Averøy

Vil bli en kommune på 19.000 innbyggere og vil ha noe større mulighet enn Eide-Fræna alternativet til å bygge robuste fagmiljøer. En ny kommune med disse tre kommunene er krevende da det omfatter to forskjellige arbeidsmarkedsregioner og er delt i tilknytning til hver sin by. I et større samfunnsperspektiv vil denne kommunen vil grense til både Molde og Kristiansund og kan bli en brobygger mellom byene. Averøy har i dag 7 promille eiendoms-skatt på alle skatteobjekter. Ved en sammenslåing med Averøy og Fræna må vi regne med at den nye kommunen får eiendomsskatt et sted mellom det Averøy og Fræna har i dag.

Eide alene

Hvis Eide skal fortsette alene er vi helt avhengig av å videreføre de 51 interkommunale samarbeidsordninger vi har i dag. Dette må det forhandles på nytt om og det er ikke noen selvfølge at nabokommunene vil hjelpe oss. Vi vil fortsatt være sårbare med flere små fagmiljøer, og det vil bli behov for ytterligere samarbeid med nabokommunene på flere områder, deriblant planarbeid.

Det er knyttet betydelig usikkerhet på hva Regjeringen får flertall i Stortinget til i forhold til nytt inntektssystem. Resultatet kan raskt bli flere millioner i mindre statsstøtte til Eide. Vi klarer i dag ikke å ha et nivå på undervisning til barna våre vi mener de har rett til og det er knyttet usikkerhet om vi i framtiden har økonomi til å møte de utfordringene vi vet vil komme i eldreomsorgen. I Eide har flertallet i kommunestyret stemt imot innføring av eiendomsskatt på 2 promille. Hvis nå kommunestyret er villige til å slå oss sammen med Fræna eller Fræna-Averøy må vi finne oss i en eiendomsskatt etter deres satser. Da blir spørsmålet om vi innfører en eiendomsskatt på 3-4 promille i Eide, kan vi da klare oss selv og vi kan bruke den eiendomsskatten vi får inn i Eide. I Eide har vi godt vedlikeholdte skoler, barnehager og vil få et nyrenovert sykehjem.

Rangering

Hvis jeg kunne rangert de fire kommunereform alternativene for Eide fra 1 til 4, ville min liste blitt slik:

1. Romsdalshalvøya med Molde

2. Eide, Fræna og Averøy

3. 0-alternativet, Eide fortsetter som egen kommune

4. Fræna og Eide


Egil T. Ekhaugen, medlem av forhandlingsutvalget fra Eide

---

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook