LEDER LØRDAG 15, JANUAR

Vi trenger flere, ikke færre senger

Færre sengeplasser: I dag er det 3.800 færre sengeplasser ved norske sjukehus enn det var i 2005. På samme tid har utgiftene til administrasjon i de regionale helseforetakene økt kraftig.  Foto: Helse Møre og Romsdal

Meninger

I en krisesituasjon kan sjukehusa våre få mange flere pasienter. De fire sjukehusa i Møre og Romsdal har heldigvis ikke hatt et ekstraordinært trykk av covidpasienter fram til nå. Hvordan smittesituasjonen og sjukdomsbildet blir i tida framover, er vanskelig å spå. Men koronapandemien har gitt oss en påminnelse om hvor viktig det er at det finnes tilstrekkelig kapasitet i sjukehusa til å kunne behandle et stort antall sjuke.

Det er oppsiktsvekkende tall Statistisk sentralbyrå har lagt fram når det gjelder antall sjukehussenger. I tidsrommet fra 2005 til 2020 ble tallet på tilgjengelige sjukehussenger redusert med 3.800! Aftenposten har sett på utviklingen, og konkludert med at Norge i dag bruker mer penger enn noensinne på helsevesenet; 80 milliarder kroner mer enn i 2005. Vi ser altså en utvikling der myndighetene bevisst har kuttet ned på sjukehussenger. Til gjengjeld er det satset på at flere pasienter får behandling i poliklinikker, der det ikke trengs innleggelse. Pengesummen som sjelden snakkes om, er den som brukes til administrasjon og ledelse i de regionale helseforetakene. Mens det i 2005 ble bruke litt over 600 millioner kroner til administrasjon i de regionale helseforetakene, hadde summen eksplodert til mer enn 1.600 millioner kroner i 2020.

Når nye sjukehus bygges, er det all grunn til å spørre: Bygges sjukehusa for små? Er der for få pasientsenger? Det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal, SNR på Hjelset, bygges for 197 somatiske senger og 39 psykiatriske senger, tilsammen 236 senger. Der man for 17 år siden hadde fire døgnplasser i sjukehus for hver 1.000 innbygger, har man nå to døgnplasser per 1.000 innbyggere. Argumentet som oftest brukes for at et nybygg skal bli billigst mulig, er å krympe arealet. Også nye behandlingsmåter med dagbehandling brukes som argument. En positiv egenskap med nybygget på Hjelset er at det bygges slik at det kan fleksibelt, både ved at rom kan benyttes til andre formål og at det kan utvides. Når vi ser hvordan befolkningen blir eldre og at vi opplever pandemier som kan bety et stort antall innleggelser, er det likevel grunn til å spørre om sjukehuset bygges for lite med for få sengeplasser?

Vi er klar over at for sjukehusa er det dårlig økonomi å ha senger stående tomme, i reserve. Vi er overbevist om at innbyggerne heller vil at helsepengene brukes på å ha tilstrekkelig sjukehuskapasitet, enn på administrasjoner som eser ut.