LEDER ONSDAG 29. DESEMBER

Fornuftig snuoperasjon for de sykeste

ÅTTE SIKKERHETSPLASSER: Allerede i 2022 skal oppbyggingen av sikkerhetsposten på Hjelset være i gang. Fram til nysjukehuset tas i bruk, skal de gamle byggene brukes. FOTO: Marit Heiene  Foto: MARIT HEIENE

Sikkerhetsposten på Hjelset vil også bistå kommunene med ambulant team.

Meninger

En gledens førjulsgave kom fra ledelsen i Helse Midt-Norge. Administrerende direktør Stig-Arild Slørdahl fortalte at han ønsker å bruke 36 millioner kroner hvert år, fra 2022 til og med 2024, for å bygge opp et godt behandlingstilbud til psykiatriske pasienter som trenger ekstra sikkerhetstiltak rundt seg. På Hjelset skal det opprettes en sikkerhetspost med seks plasser. Fra før har Ålesund sjukehus sikkerhetspost med seks plasser.

Sikkerhetsposten på Hjelset skal holde til i eksisterende lokaler fram til det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal står ferdig til bruk våren 2025. Med til sammen 14 sikkerhetsplasser i psykisk helsevern vil Møre og Romsdal ha behandlingstilbud som er tilpasset de mest alvorlig psykisk sjuke. Mange av pasientene dette gjelder, er dømt til tvungen psykisk helsevern. De trenger tid for å kunne bli rehabilitert til et lavere sikkerhetsnivå, og på sikt forhåpentligvis bli så frisk at de kan fungere i det åpne samfunnet.

Det psykiatriske helsetilbudet i Nordmøre og Romsdal har vært i en runddans de siste 15 åra. Hjelset hadde et meget kyndig opplegg rundt sikkerhetspasienter. Først ble det bestemt at sikkerhetspasienter skulle deles mellom Hjelset og Ålesund. I den offentlige debatten advarte fagmannen Karl Yngvar Dale mot å splitte opp fagmiljøet. Han mente fagmiljøet ville forvitre. Det skjedde. I 2012 fant daværende direktør Astrid Eidsvik ut at det var smart å flytte sikkerhetsposten til Ålesund. I åra etterpå, har Møre og Romsdal kjøpt plasser for tyngre sikkerhetspasienter hos St. Olavs hospital, først på Brøset, seinere på Østmarka.

Ett av målene med fellessjukehuset på Hjelset er å samle psykiatri og somatikk for Nordmøre og Romsdal ett sted. Det er gledelig å se at Helse Midt-Norge følger opp målsettingen med penger og tydelig beskjed om å styrke det psykiatriske helsevernet. Å få på plass igjen kompetansen sikkerhetspsykiatrien trenger, tar tid. Heldigvis finnes fagfolk som tidligere jobbet i sikkerhetspsykiatrien, og forhåpentligvis kan bidra igjen. For kommunene vil sikkerhetsposten på Hjelset gi effekt, i den forstand at et ambulant team skal opprettes for å bistå kommunene når pasienter trenger denne typen helsehjelp. Dette blir bra!