LESERBREV

Midsund kommune som egen kommune er «liv laga»

Meninger

Viser til tdl. rådmann i Midsund sitt leserinnlegg i RB den 3.desember 2021 og vil komme med noen kommentarer.

Den 24. april 2016 ble det avholdt en folkeavstemming der kun 23,1% ønsket å bli sammenslått med Molde kommune.

Den 13.mai 2016 ble den mye omtalte Intensjonsavtalen mellom Midsund og Molde underskrevet. I denne avtalen ble det lovet «Gull og Grønne Skoger» noe som i dag vise at det aller meste som står der ikke er gjennomført og aldri vil bli det. Avtalen er ikke verdt det papiret den er skrevet på.


LESERINNLEGG

«Eg er glad Midsund er ein del av ein større kommune»

Eg las Harald Elias Akselvoll sitt innlegg i Midsundingen den 26. november og finn å ville kome med nokre kommentarar.


Den 1.juni 2016 ble det satt i gang en underskriftsaksjon der 675 personer skrev under der temaet var « Utsetting av sammenslåing inntil vedtak om utbygging av Møreaksen / Kjerringsundet er fattet» Disse stemmene representerte 84% av alle stemmer ved kommunevalget i 2015. Ingen politikere og heller ikke Rådmannen kan neglisjere denne tydelige beskjeden fra de de skulle tjene – og samtlige politiske part lovte før valget å lytte til folket. (politikere er folkets tjenere og ikke motsatt – dette gjelder også de som er på Stortinget) Alt dette viser at tidl. Rådmann tar feil, da kampen om å ikke bli innlemmet i Molde startet i 2016.

I landet vårt er det i dag hele 87 kommuner med mindre enn 2000 innbyggere og ingen av de har så langt jeg vært eller er på ROBEK sin liste. Hvordan er dette mulig? Ifølge Ugelvik skulle dette ikke gå an og dette gjelder både økonomi og tjenestetilbud. Han sier videre at Midsund kommune hadde mye lånegjeld, men hvorfor da slå seg sammen med en kommune som 4,3 milliarder i lånegjeld som gir en netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekt på 136,1% (2020 tall)

Når det gjelder investering i Midsund så skryter Rådmannen av at hadde man ikke slått seg sammen med Molde kommune, så hadde vi hverken hatt ny skole eller fotballhall. Dett er nok heller ikke sannheten der det i «Intensjonsavtalen» stod at det skulle investeres for 100 millioner kroner, der ny skole var estimert til å skulle koste 50-60 mill. kroner. Senest i desember 2019 bekreftet Rådmannen at summen skulle ikke overstige kr. 92 mill. Dagens tall viser en kalkyle på kr. 175 mill. Hva har så her skjedd? Er det såkalte « moldesyndromet» som har slått til? Hva så med eiendomsskatten som etter hvert blir på 4 promiller Det skulle også bygges nytt rådhus i en kommune som skulle legges ned, gang- og sykkelveier, etc.

Det skulle legges til rette for at administrative arbeidsplasser skulle kunne legges til Midsund samt at det skulle bygges opp et fagmiljø innen maritim og marin sektor. Hva har skjedd så langt?

Næringslivet i Midsund har blitt påført en økt differensiert arbeidsgiveravgift som er 3,5% høgre enn det vi hadde og det utgjør store tall. Ved en nyetablering av Midsund kommune bør man regne med å kunne få den samme avgifter som f.eks. Smøla, Aure, Halsa, Vannylven og Surnadal som i dag er på 6,4%. og 14,1% i Molde

Som bedriftsleder gjennom 36 år har jeg vært opptatt av å få bygget hus i kommunen der vi har tatt initiativet til å få bygget mellom 30 og 40 hus/leiligheter. Boligbygging er alltid en god indikator på utviklingen i en kommune. I et « normalår» vil en kanskje tolke omfanget av boligbygging som en slags samleindikator for den lokale attraktivitet, tilstand i arbeidsmarkedet og fremtidsutsikten innbyggerne ser for seg for kommunen. I Midsund ble det i snitt bygget mellom 15-25 hus/leiligheter per år- der det de to siste år i Midsund kun har blitt bygget 2 hus/år. Dette etter at vi ble en del av Molde kommune. Hva er det som gjør dette? Hva med saksbehandlingstiden som i Molde er på 12 uker der den på f.eks i Lillehammer kommune er på 3 uker.

Hva så med effektivisering i Molde kommune. Her det mye å hente på å kunne få ned lønnskostnader som i en kommune utgjør mellom 70-80% av total budsjettet.

Samtaler med ansatte i «gamle Midsund kommune» tilsier at de fleste etater er veldig misfornøyd å bli fjernstyrt fra Rådhuset i Molde der man ikke har råd til å betale for en lyspære som bør skiftes og heller ikke kan den kjøpes i Midsund.

Jeg har siden jeg kom til kommunen deltatt i kulturlivet der vi i dag savner det meste som bl. annet adventskonserter, julegrantenning, etc. med kor og korps og der det for meg ser ut som det meste forvitrer.

Ble Midsund frivillig sammenslått eller under frivillig tvang? Mange av de som deltok i det avgjørende kommunestyremøte den 23.juni 2016 angrer når de ser hva som skjer og ikke skjer.

På Stortinget er det åpning i den nye Regjeringen for at det skal være mulig å reversere de kommuner og fylker som har blitt overkjørt av den forrige Regjeringen som nå heldigvis har blitt avsatt.

Til lykke med aksjonen for å få Midsund ut av Molde.

Ha en god jul!


Midsund, den 03.12.2021

Einar Øien

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal