LEDER FREDAG 3. DESEMBER

Ventetida for unge må fortsatt ned

REDUSERT VENTETID: Helse Møre og Romsdal har lagt fram tall på at ventetida for psykisk helsehjelp for barn og unge er kutta med 19 dager.   Foto: Marit Heiene

Helseforetaket er nå på riktig veg.

Meninger

Helse Møre og Romsdal kan melde om nedgang i ventetida på psykisk helsehjelp for barn og unge. Siste måneden har ventetida samlet for alle pasientgrupper blitt redusert med 5 dager for pasienter som har startet helsehjelpen, og er nå på 59 dager.

Til sammenlikning var den på tilsvarende tidspunkt i fjor på 71 dager. For barn og unge har ventetida kutta med 19 dager. Dette er viktige forbedringer som gir et klart signal om at helseforetaket vil forbedre seg på området.

Når man skal nå et mål, må man ofte jobbe godt over tid. Det er fortsatt uholdbart at barn og unge må vente så lenge før de får psykisk helsehjelp, gjennomsnittet er nå på 51 dager. Det er fortsatt for mange saker med fristebrudd.

Årsaka til at vi likevel er litt mer optimistiske er at helseforetaket over en periode har klart å kutte ventetida måned for måned. Kort ventetid er en nøkkel for bedre ungdomshelse. Et godt og sammenhengende tilbud for barn og unge kan forhindre behovet for mer omfattende behandling seinere. Målet må være å komme under kravet på 35 dager.

Flere steder i landet meldes de nå om økning i antall barn og unge som mottar psykisk helsehjelp. Snart to år med pandemi kan være en av årsakene. En styrking av lavterskeltilbudene på skoler kan være forebyggende. Samtidig medfører dette også at man kan fange opp saker på et tidligere tidspunkt. I statsbudsjettet foreslo regjeringa en styrking på ytterligere 50 millioner kroner.

Disse pengene skal brukes til å etablere flere oppsøkende team og lavterskeltilbud til barn og unge. Totalt er det en økning på 250 millioner kroner. Dette er en viktig styrking.

I vår region er rekruttering av fagfolk på dette området en utfordring. For å håndtere situasjonen må man gjøre arbeidsplassen attraktiv for de som jobber der. Samtidig må helseforetaket se på rekrutteringsstrategien. For mange helsearbeidere henger trivsel på jobben nøye sammen med kvaliteten på de tjenestene som leveres. I valgkampen var flere parti ute med ulike garantier og målsettinger for arbeidet med psykisk helsevern blant unge. Vi håper at denne oppmerksomheten nå fører til konkrete tiltak som kan føre til kortere ventetid.